Raport nr 56/2018
13:51 26.11.2018

Informacja o wniesieniu przez akcjonariusza Spółki pozwu przeciwko Spółce o uchylenie niektórych uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 27 września 2018 r.

Zarząd Kredyt Inkaso S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, że Spółka powzięła w dniu dzisiejszym wiedzę o wniesieniu przez akcjonariusza Spółki – BEST S.A. z siedzibą w Gdyni („Powód”), pozwu z dnia 26 października 2018 r. do Sądu Okręgowego w Warszawie, XVI Wydział Gospodarczy przeciwko Spółce, w którym Powód dochodzi uchylenia – jako rzekomo sprzecznych z dobrymi obyczajami i godzących w interes Spółki oraz mających na celu pokrzywdzenie akcjonariuszy (w tym Powoda) – trzech uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 27 września 2018 r. („ZWZ”), przeciwko którym Powód głosował oraz zgłosił do nich sprzeciwy, tj.:

1)      uchwały nr 4/2018 w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Kredyt Inkaso S.A. za rok obrotowy rozpoczynający się 1 kwietnia 2017 r. i kończący się 31 marca 2018 r.;

2)      uchwały nr 5/2018 w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Kredyt Inkaso S.A. za rok obrotowy rozpoczynający się 1 kwietnia 2017 r. i kończący się 31 marca 2018 r.;

3)      uchwały nr 6/2018 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Kredyt Inkaso S.A. za rok obrotowy rozpoczynający się 1 kwietnia 2017 r. i kończący się 31 marca 2018 r.

O treści ww. uchwał ZWZ Emitent informował w raporcie bieżącym nr 51/2018 z dnia 27 września 2018 r.

Powyższy pozew zawiera również wniosek do Sądu o połączenie, w celu łącznego rozpoznania, sprawy objętej powyższym pozwem z toczącą się przed tym samym Sądem sprawą z powództwa Powoda, dotyczącą zaskarżenia uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 3 października 2016 r.  i Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 27 września 2017 (o czym Emitent informował w raporcie bieżącym nr 93/2016 i 65/2017).

Spółka uznaje żądania zawarte w ww. pozwach za bezzasadne i zamierza przeciwstawiać się im, czynnie uczestnicząc w postępowaniu sądowym (szczegółowe odniesienie się Spółki do twierdzeń Powoda nastąpi w stosownej odpowiedzi na ww. pozew).

 

Pliki do pobrania