Raport nr 27/2008
8.07.2008

Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 7 lipca 2008 r.

Zarząd Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna z siedzibą w Zamościu działając w oparciu o §39 ust. 1 pkt. 5 Rozporządzenia MF w sprawie informacji bieżących i okresowych w załączeniu przesyła treść uchwał powziętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 7 lipca 2008 r. Do żadnej z powziętych uchwał sprzeciwów nie zgłoszono, nie odstąpiono również od rozpatrzenia jakiegokolwiek punktu porządku obrad.

Artur Górnik – Prezes Zarządu