Raport nr 12/2021
13:44 30.04.2021

Zgłoszenie przez akcjonariusza Spółki żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 24 maja 2021 r.

Zarząd Kredyt Inkaso S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), informuje o otrzymaniu w dniu 30 kwietnia 2021 r. – od akcjonariusza Spółki (posiadającego 4.267.228 akcji Spółki reprezentujące łącznie 33,09 % ogólnej liczby głosów i tyle samo kapitału zakładowego Spółki), tj. BEST S.A. z siedzibą w Gdyni („Akcjonariusz”) – żądania umieszczenia w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, zwołanego na dzień 24 maja 2021 r. zgodnie z treścią ogłoszenia dokonanego w raporcie bieżącym nr 10/2021 („NWZ”), dodatkowych punktów.

W związku z powyższym żądaniem, Akcjonariusz przedstawił: (i) projekty stosownych uchwał NWZ w zakresie dotyczącym proponowanych punktów porządku obrad NWZ (ii) uzasadnienie do proponowanych powyżej punktów, które to materiały stanowią załącznik do niniejszego raportu.

Zarząd Spółki podejmie w ustawowym terminie działania zmierzające do uzupełnienia porządku obrad NWZ mając na względzie żądanie Akcjonariusza.

Pliki do pobrania