Raport nr 14/2007
4.07.2007

Wybór biegłego rewidenta

Zarząd Kredyt Inkaso S.A. informuje, że 3 lipca 2007 roku Rada Nadzorcza Kredyt Inkaso S.A. podjęła uchwałę w sprawie wyboru spółki Przedsiębiorstwo Doradztwa Ekonomiczno-Finansowego EUROFIN Sp. z o.o. jako podmiotu uprawnionego do dokonania przeglądu półrocznego i badania sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy rozpoczynający się 28.12.2007 i kończący się 31.03.2008.

Dane o wybranym podmiocie: Przedsiębiorstwo Doradztwa Ekonomiczno-Finansowego EUROFIN Sp. z o.o. ul. Pl. Gen. Sikorskiego 13, 31-115 Kraków.

Podstawa uprawnień: Spółka wpisana na listę krajową podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 551.

Kredyt Inkaso S.A do chwili obecnej nie korzystała z usług spółki Przedsiębiorstwo Doradztwa Ekonomiczno-Finansowego EUROFIN Sp. z o.o..

Umowa Kredyt Inkaso S.A z Przedsiębiorstwem Doradztwa Ekonomiczno-Finansowego EUROFIN Sp. z o.o. ma zostać zawarta na okres niezbędny do przeprowadzenia przeglądu i badania sprawozdania finansowego.

Wybór biegłego rewidenta przez Radę Nadzorczą nastąpił zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami i normami zawodowymi.

Artur Górnik – Prezes Zarządu