Raport nr 23/2016
10.03.2016

Zawarcie umów spełniających łącznie kryterium umowy znaczącej przez spółkę zależną Emitenta

Zarząd Kredyt Inkaso S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu 10 marca 2016 roku jednostka zależna Emitenta Kredyt Inkaso Portfolio Investments (Luxembourg) S.A. (Société Anonyme) z siedzibą w Luksemburgu (Jednostka Zależna) zawarła umowę subpartycypacji z Trigon Profit VIII Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w Warszawie (TRIGON PROFIT VIII), w wyniku czego łączna wartość zawartych umów w okresie ostatnich 12 miesięcy osiągnęła wartość 16,03 mln zł.
Największą pod względem wartości umową w tym okresie jest umowa subpartcypacji zawarta pomiędzy Jednostką Zależną a TRIGON PROFIT VIII w dniu 30 stycznia 2016 r. Przedmiotem umowy jest nabycie przez TRIGON PROFIT VIII („Subpartycypanta”) wyłącznego prawa do przepływów pieniężnych przysługujących Jednostce zależnej wobec dłużników obejmujące wierzytelności z tytułu umów pożyczek, kredytów, leasingów oraz innych czynności bankowych i finansowych dla klientów iz rynku rumuńskiego o wartości nominalnej wynoszącej około 27,38 mln RON (wg. kursu średniego NBP z dnia 29 stycznia 2016 roku około 26,85 mln zł) za kwotę rozliczenia około 7,35 mln RON (wg. kursu średniego NBP z dnia 29 stycznia 2016 roku około 7,21 mln zł).
Umowa została zawarta na okres 10 lat bez opcji odkupu wierzytelności przez Subpartycypanta. W tym okresie Subpartycypantowi przysługuje wyłączne prawo do przepływów pieniężnych z wierzytelności objętych umową (w tym wpływów tytułem spłaty wierzytelności oraz obciążeń tytułem kosztów i wydatków) wraz z przejęciem ryzyka niewypłacalności dłużników oraz ryzyka terminu i wysokości przepływów.
Umowa nie przewiduje warunków zawieszających ani rozwiązujących. Umowa nie przewiduje kar umownych, w tym takich których maksymalna wysokość może przekroczyć 10% wartości umowy lub co najmniej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 200.000 EUR.
Kryterium uznania umowy za znaczącą jest przekroczenie wartości 10% kapitałów własnych Emitenta biorąc pod uwagę sumę umów zawartych z danym kontrahentem w okresie krótszym niż 12 miesięcy.
Podstawą prawną niniejszego raportu jest § 5 ust. 1 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (t.j. z 2014 roku, poz. 133).