Raport nr 16/2008
14.05.2008

Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2007 r.

Zarząd Kredyt Inkaso S.A. (Emitent) z siedzibą w Zamościu przekazuje, w załączniku poniżej, wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2007 roku.

Oryginały raportów znajdują się w siedzibie Spółki w Zamościu ul. Okrzei 32.

Raporty bieżące i sprawozdania finansowe są dostępne również na stronie internetowej Emitenta: http://www.kredytinkaso.pl

Podstawa prawna: art. 65 ust. 1 Ustawy o ofercie

Załącznik:

Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2007 roku:
Raport 01/2007 z dnia 22.05.2007 r. Przystąpienie do systemu ESPI.
Raport 02/2007 z dnia 23.05.2007 r. Ustalenie ceny emisyjnej oferowanych akcji Kredyt Inkaso S.A.
Raport 03/2007 z dnia 4.06.2007 r. Uchwała o dokonaniu przydziału akcji serii B.
Raport 04/2007 z dnia 4.06.2007 r. Oświadczenie Emitenta w sprawie przestrzegania zasad ładu korporacyjnego.
Raport 05/2007 z dnia 6.06.2007 r. Rejestracja papierów wartościowych złożonych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych.
Raport 06/2007 z dnia 6.06.2007 r. Dopuszczenie papierów wartościowych na rynku oficjalnych notowań giełdowych.
Raport 07/2007 z dnia 6.06.2007 r. Ustalenie daty pierwszego notowania.
Raport 08/2007 z dnia 12.06.2007 r. Zakończenie subskrypcji akcji serii B spółki Kredyt Inkaso S.A.
Raport 09/2007 z dnia 15.06.2007 r. Sporządzenie tekstu jednolitego statutu.
Raport 10/2007 z dnia 19.06.2007 r. Transakcja kupna akcji spółki.
Raport 11/2007 z dnia 27.06.2007 r. Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego.
Raport 12/2007 z dnia 28.06.2007 r. Zakup pakietu wierzytelności od Polskiej Telefonii Cyfrowej sp. z o.o. operatora sieci Era.
Raport 13/2007 z dnia 3.07.2007 r. Zawiadomienie dokonane w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.
Raport 14/2007 z dnia 4.07.2007 r. Wybór biegłego rewidenta.
Raport 15/2007 z dnia 5.07.2007 r. Rejestracja papierów wartościowych złożonych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych.
Raport 16/2007 z dnia 6.07.2007 r. Wprowadzenie z dniem 9 lipca 2007 roku do obrotu giełdowego na rynku podstawowym akcji zwykłych na okaziciela serii A i B KREDYT INKASO S.A.
Raport 17/2007 z dnia 6.07.2007 r. Rejestracja akcji zwykłych na okaziciela serii B w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych.
Raport 18/2007 z dnia 13.07.2007 r. Transakcja sprzedaży akcji spółki.
Raport 19/2007 z dnia 17.07.2007 r. Złożenie rezygnacji przez członka Rady Nadzorczej.
Raport 20/2007 z dnia 18.07.2007 r. Porządek obrad ZWZA
Raport 21/2007 z dnia 1.08.2007 r. I. Treść projektów uchwał na ZWZ.; II. Informacja.
Raport 22/2007 z dnia 2.08.2007 r. Terminy raportów okresowych przekazywanych w 2007 roku.
Raport 23/2007 – nie był to raport poufny; raportu z takim numerem nie było, nastąpiła pomyłka w numeracji.
Raport 24/2007 z dnia 8.08.2007 r. Porządek obrad i termin NWZA oraz proponowane zmiany w Statucie.
Raport 25/2007 z dnia 9.08.2007 r. I. Treść uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie w dniu 8 sierpnia 2007r. II. Wykaz akcjonariuszy reprezentujących ponad 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 8 sierpnia 2007 r.
Raport 26/2007 z dnia 21.08.2007 r. Treść projektów uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie.
Raport 27/2007 z dnia 21.08.2007 r. Zawarcie umowy i rozpoczęcie współpracy z PTK Centertel sp. z o.o. (operatorem sieci ORANGE).
Raport 28/2007 z dnia 22.08.2007 r. Zmiana adresu siedziby Kredyt Inkaso SA.
Raport 29/2007 z dnia 22.08.2007 r. Rozpoczęcie współpracy z Telekomunikacją Polską S.A.
Raport 30/2007 z dnia 31.08.2007 r. I. Treść uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie w dniu 30 sierpnia 2007r. II. Powołanie osoby nadzorującej Emitenta. III. Wykaz akcjonariuszy reprezentujących ponad 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 30 sierpnia 2007 r.
Raport 31/2007 z dnia 6.09.2007 r. Zakup pakietu wierzytelności od Polskiej Telefonii Cyfrowej sp. z o.o. operatora sieci Era.
Raport 32/2007 z dnia 25.09.2007 r. Zakup pakietu wierzytelności od PTK Centertel sp. z o.o. operatora sieci ORANGE.
Raport 33/2007 z dnia 27.09.2007 r. Zamknięta emisja obligacji (w trybie oferty niepublicznej).
Raport 34/2007 z dnia 28.09.2007 r. Ostateczna wysokość kosztów emisji akcji serii B oraz zmiana wartości środków na poszczególne cele emisji.
Raport 35/2007 z dnia 28.09.2007 r. Zakup pakietów wierzytelności od Telekomunikacji Polskiej S.A.
Raport 36/2007 z dnia 28.09.2007 r. Raport z realizacji celów emisji akcji serii B.
Raport 37/2007 z dnia 28.09.2007 r. Zakończenie zamkniętej emisji obligacji.
Raport 38/2007 z dnia 30.10.2007 r. Porządek obrad i termin NWZ oraz proponowane zmiany w Statucie.
Raport 39/2007 z dnia 8.11.2007 r. Rejestracja przez Sąd zmian w Statucie.
Raport 40/2007 z dnia 12.11.2007 r. Rozpoczęcie współpracy z Polkomtel SA (operatorem sieci PLUS).
Raport 41/2007 z dnia 22.11.2007 r. Treść projektów uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie.
Raport 42/2007 z dnia 3.12.2007 r. Publiczna oferta obligacji serii B.
Raport 43/2007 z dnia 3.12.2007 r. I. Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 30 listopada 2007r.
Raport 44/2007 z dnia 7.12.2007 r. Zakończenie publicznej emisji obligacji serii B.
Raport 45/2007 z dnia 7.12.2007 r. Zakup pakietu wierzytelności od PTK Centertel sp. z o.o. operatora sieci ORANGE.
Raport 46/2007 z dnia 17.12.2007 r. Zakup pakietów wierzytelności od Telekomunikacji Polskiej.
Raport 47/2007 z dnia 21.12.2007 r. Podpisanie umowy objęcia akcji serii C.
Raport 48/2007 z dnia 21.12.2007 r. Zakończenie subskrypcji prywatnej akcji serii C.
Raport 49/2007 z dnia 28.12.2007 r. Sporządzenie tekstu jednolitego statutu.

Artur Górnik – Prezes Zarządu