Raport nr 40/2019
19:18 25.09.2019

Powołanie osób nadzorujących

Zarząd Kredyt Inkaso S.A. („Emitent”, „Spółka”) działając w oparciu o § 5 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U.2018.757), informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołało dnia 25 września 2019 r. w skład Rady Nadzorczej Emitenta:

– Pana Marcina Okońskiego;

– Pana Bogdana Dzudzewicza;

– Pana Daniela Dąbrowskiego;

– Pana Karola Sowę;

– Pana Karola Macieja Szymańskiego (wybór nastąpił w trybie głosowania grupami przez grupę utworzoną przez akcjonariusza BEST S.A.).

Ponadto akcjonariusz BEST S.A. głosujący w ramach grupy oddelegował Pana Karola Macieja Szymańskiego do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych.

Powołanie nowych członków Rady Nadzorczej było konsekwencją przedterminowego wygaśnięcia mandatów wszystkich dotychczasowych członków Rady Nadzorczej na skutek dokonania wyboru przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednego członka Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami.

Wymagane informacje o powołanych członkach Rady Nadzorczej tj. Panu Marcinie Okońskim zostały przekazane do publicznej wiadomości raportem bieżącym nr 40/2018 z dnia 21 sierpnia 2018 r., o Panu Danielu Dąbrowskim i Panu Karolu Macieju Szymańskim zostały przekazane raportem bieżącym nr 75/2016 z dnia 29 września 2016 r, natomiast informacje o Panu Bogdanie Dzudzewiczu i Panu Karolu Sowie odpowiednio w raportach nr 29/2017 z dnia 30 maja 2017 r i 16/2018 z dnia 23 marca 2018 r.

Pliki do pobrania