Raport nr 5/2019
18:24 24.01.2019

Treść uchwał podjętych oraz treść projektów uchwał, które były poddane pod głosowanie przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 24 stycznia 2019 r. oraz informacja o zgłoszonych sprzeciwach, o punktach porządku obrad od których rozpatrzenia odstąpiono.

 

Zarząd Kredyt Inkaso S.A. („Emitent”, „Spółka”) działając w oparciu o § 19 ust. 1 pkt 6, 7, 8, 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących
i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 poz. 512 i 685), w załączeniu przesyła treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 24 stycznia 2019 r. oraz treść projektów uchwał, które były poddane pod głosowanie, a nie zostały podjęte.

 

 

Pełnomocnik akcjonariusza reprezentujący BEST S.A. zgłosił sprzeciw do następujących uchwał:

– nr 9/2019;

– nr 13/2019;

– nr 18/2019.

 

Akcjonariusz KI sp. z o.o. zgłosił sprzeciw do następujących uchwał:

– nr 6/2019;

– nr 9/2019.

 

Akcjonariusz Pan Karol Szymański zgłosił sprzeciw do następujących uchwał:

– nr 13/2019.

 

Sprzeciwy zostały wpisane do protokołu obrad z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

W związku z powierzeniem profesjonalnemu podmiotowi organizacji przebiegu Walnego Zgromadzenia w zakresie obsługi głosowania oraz obliczania liczby głosów przy wykorzystaniu urządzeń komputerowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kredyt Inkaso S.A. odstąpiło od wyboru Komisji Skrutacyjnej.

Ponadto, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Kredyt Inkaso S.A. odstąpiło od pkt 11, 16 podpunkt 2, 3, 4, 5 uchwalonego porządku obrad.

 

Pliki do pobrania