Raport nr 24/2008
27.06.2008

Zakup pakietów wierzytelności od Polkomtel S.A. (operatorem sieci PLUS)

Zarząd Kredyt Inkaso S.A. w Zamościu (Emitent) informuje o zawarciu w dniu 26 czerwca 2008 roku kolejnej umowy zakupu od Polkomtel S.A. (operatora sieci PLUS) pakietu wierzytelności. W następstwie powyższego zdarzenia łączna wartość nominalna umów zawartych z Polkomtel S.A. w okresie ostatnich 12 miesięcy (9 umów w okresie od 29.11.2007 r. do 26.06.2008 r.) wynosi 11,67 mln zł (słownie: jedenaście milionów sześćdziesiąt siedem tysięcy złotych).

Natomiast umowa zakupu pakietu wierzytelności o największej wartości została zawarta 26 czerwca 2008 roku i opiewa na wartość nominalną 1,22 mln zł (słownie: jeden milion dwadzieścia dwa tysiące złotych).

Szczegółowe warunki umowy nie odbiegają od stosowanych w tego typu umowach.

Transakcja zakupu jest standardową usługą świadczoną przez Emitenta w ramach jego podstawowej działalności.

Kryterium uznania umowy za znaczącą jest wartość przekraczająca 10 % przychodów ze sprzedaży Emitenta za okres ostatnich czterech kwartałów obrotowych.

Artur Górnik – Prezes Zarządu