Raport nr 28/2013
31.07.2013

Spełnienie się warunku zawieszającego

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 22/2013 z dnia 19 lipca 2013 r. w sprawie zawarcia przez jednostkę zależną od Kredyt Inkaso S.A. (Emitent) – Kredyt Inkaso I Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w Warszawie (Fundusz) z ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach (Bank) znaczącej umowy przelewu wierzytelności (Umowa), Zarząd Kredyt Inkaso S.A. informuje o powzięciu wiadomości, że w dniu 26 lipca 2013 roku został spełniony warunek zawieszający wskazany w Umowie w postaci zapłaty ceny.

Przedmiotem Umowy było nabycie przez Kredyt Inkaso I Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty portfela wierzytelności obejmującego wierzytelności pieniężne Banku wobec dłużników o łącznej wartości nominalnej 295 414 427,73 zł za cenę w kwocie 34 915 932,93 zł.

Umowa została zawarta pod warunkiem zawieszającym zapłaty ceny, który to warunek został spełniony.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (…).