Raport nr 44/2007
6.12.2007

Zakończenie publicznej emisji obligacji serii B

Zarząd Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna z siedzibą w Zamościu (Emitent) informuje o zakończeniu w dniu 06.12.2007 publicznej emisji obligacji serii B.

Wobec złożenia ofert i przyjęcia zapisów na 13000 szt. 24 – miesięcznych obligacji serii B o wartości nominalnej 1.000 PLN (słownie: jeden tysiąc złotych) każda i cenie emisyjnej równej wartości nominalnej Zarząd Spółki w dniu 06.12.2007 r. dokonał ich przydziału.

Łączna wartość wyemitowanych obligacji wynosi 13.000.000 PLN (słownie: trzynaście milionów złotych).

Wpływy z emisji przeznaczone zostaną na pokrycie wydatków związanych z zakupem pakietów wierzytelności w przetargach organizowanych przez usługodawców masowych, a także na pokrycie kosztów dochodzenia zapłaty tychże wierzytelności.

Artur Górnik – Prezes Zarządu