Raport nr 40/2011
4.05.2011

I. Wyznaczenie ostatniego dnia notowania PDA serii H. II. Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego akcji serii G i H

I. Zarząd Kredyt Inkaso S.A. w Zamościu („Emitent”) informuje, że w dniu dzisiejszym powziął wiadomość o podjęciu przez Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Uchwały nr 560/2011 z dnia 2 maja 2011 r. („GPW”) w sprawie wyznaczenia ostatniego dnia notowania na Głównym Rynku GPW praw do akcji zwykłych na okaziciela serii H spółki KREDYT INKASO S.A.
Zgodnie z wyżej wymienioną Uchwałą, Zarząd Giełdy postanowił, na podstawie § 44 Rozdziału I Szczegółowych Zasad Obrotu Giełdowego wyznaczyć na 5 maja 2011 r. dzień ostatniego notowania 3.767.529 (trzech milionów siedmiuset sześćdziesięciu siedmiu tysięcy pięciuset dwudziestu dziewięciu) praw do akcji zwykłych na okaziciela serii H spółki KREDYT INKASO S.A. o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych SA kodem „PLKRINK00055”.

 

II. Ponadto Emitent informuje, że w dniu dzisiejszym powziął wiadomość o podjęciu przez Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Uchwały nr 561/2011 z dnia 2 maja 2011 r. („GPW”) w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii G i H spółki KREDYT INKASO S.A. („Uchwała”).
Zgodnie z wyżej wymienioną Uchwałą, Zarząd Giełdy:
1) Stwierdził, że zgodnie z § 19 ust. 1 i 2 Regulaminu Giełdy do obrotu giełdowego na rynku podstawowym dopuszczone są następujące akcje zwykłe na okaziciela spółki KREDYT INKASO S.A. o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda:
– 352.971 (trzysta pięćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset siedemdziesiąt jeden) akcji serii G,
– 3.767.529 (trzy miliony siedemset sześćdziesiąt siedem tysięcy pięćset dwadzieścia dziewięć) akcji serii H.
2) Postanowił zgodnie z § 38 ust. 1 i 3 Regulaminu Giełdy wprowadzić z dniem 6 maja 2011 r. w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku podstawowym akcje spółki KREDYT INKASO S.A., o których mowa w § 1, pod warunkiem dokonania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w dniu 6 maja 2011 r. rejestracji tych akcji i oznaczenia ich kodem „PLKRINK00014”.