Raport nr 3/2011
26.01.2011

Podjęcie przez Zarząd uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego w drodze subskrypcji prywatnej akcji serii G z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, w sprawie dematerializacji oraz ubiegania się o D

Zarząd Spółki Kredyt Inkaso S.A. (Emitent) z siedzibą w Zamościu informuje, iż w dniu dzisiejszym tj. 26 stycznia 2011 r. podjął uchwałę w sprawie w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze subskrypcji prywatnej akcji serii G z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, w sprawie dematerializacji oraz ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii G i praw do akcji serii G oraz zmiany Statutu.

Powyższa uchwała została podjęta w ramach kapitału docelowego uchwalonego przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kredyt Inkaso SA w dniu 1 lipca 2010 r. (raport bieżący nr 39/2010 z dnia 01.07.2010 r.), zarejestrowanego w dniu 1 października 2010 r. przez Sąd Rejonowy w Lublinie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

Treść uchwały:
„Uchwała nr 9/01/2011
Zarządu
Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna z siedzibą w Zamościu
z dnia 26 stycznia 2011 roku
w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze subskrypcji prywatnej akcji
serii G z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, w sprawie
dematerializacji oraz ubiegania sie o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym
akcji serii G i praw do akcji serii G oraz zmiany Statutu

Działając na podstawie art. 431 §1, art. 432, art. 433 § 2 w zw. z art. 446 § 1 i 3kodeksu spółek handlowych Zarząd Kredyt Inkaso SA uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki z kwoty 8 816 009,00 złotych (słownie: osiem milionów osiemset szesnaście tysięcy i dziewięć złotych zero gorszy) do kwoty 9.168.980,00 złotych (słownie: dziewięć milionów sto sześćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt złotych zero gorszy), to jest o kwotę 352.971,00 złotych (słownie: trzysta pięćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset siedemdziesiąt jeden złotych zero groszy).
2. Podwyższenie kapitału zakładowego nastąpi poprzez emisję w drodze subskrypcji prywatnej 352.971 (słownie: trzysta pięćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset siedemdziesiąt jeden) akcji serii G, o wartości nominalnej 1,00 złoty (słownie: jeden złoty zero groszy) każda akcja.
3. Akcje serii G są akcjami zwykłymi na okaziciela.
4. Cena emisyjna akcji serii G Kredyt Inkaso SA emitowanych w ramach kapitału docelowego stanowi kwotę równą średniej arytmetycznej kursu zamknięcia akcji Spółki, z ostatnich 6 miesięcy do dnia poprzedzającego datę uchwały o ustaleniu ceny emisyjnej, pomniejszonej o 10%, jednak nie mniejszej niż 12,50 zł (słownie: dwanaście złotych pięćdziesiąt groszy) za jedną akcję tj. kwotę 12,50 zł (słownie: dwanaście złotych pięćdziesiąt groszy) za jedną akcję, przy czym wartość nominalna jednej akcji wynosi 1,00 zł (słownie: jeden złoty zero groszy) każda akcja.
5. Akcje serii G uczestniczyć będą w dywidendzie począwszy od wypłat z zysku, jaki przeznaczony będzie do podziału za bieżący rok obrotowy rozpoczynający się 1 kwietnia 2010 r. i kończący się 31 marca 2011 roku.
6. Umowy o objęciu akcji w trybie art. 431 § 2 pkt 1 zostaną zawarte w terminie do dnia 28 lutego 2011 r.
7. Akcje serii G pokryte zostaną wyłącznie wkładami niepieniężnymi, których przedmiotem są pakiety: 45.000 akcji, 31.765 akcji, 45.000 akcji oraz 58.235 akcji tj. łącznie 180 000 (sto osiemdziesiąt tysięcy) akcji serii A spółki Kancelaria FORUM Spółka Akcyjna z siedzibą w Zamościu zawiązanej aktem notarialnym z dnia 20 grudnia 2010 r. sporządzonym w Kancelarii Notarialnej notariusza Krzysztofa Kondrackiego za Rep. A nr 2938/2010, nr wpisu w KRS 0000375853, stanowiące 75 % kapitału zakładowego tej spółki. Łączna wartość wkładów niepieniężnych wynosi 4.413.600,00 zł (słownie: cztery miliony czterysta trzynaście tysięcy sześćset złotych zero groszy), tj. 24,52 zł. za każdą akcję. Osobami wnoszącymi wkłady niepieniężne są odpowiednio:
a) Monika Chadaj – wnosząca 45.000 akcji (wartość wkładu 1.103.400,00 zł.)
b) Sławomir Ćwik – wnoszący 31.765 akcje (wartość wkładu 778.877,80 zł.)
c) Artur Górnik – wnoszący 45.000 akcji (wartość wkładu 1.103.400,00 zł.)
d) Krzysztof Piluś – wnoszący 58.235 akcje (wartość wkładu 1.427.922,20 zł.)
8. Akcje serii G i prawa do akcji serii G będą przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym i zostaną wprowadzone do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.
9. Akcje serii G podlegają dematerializacji w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. nr 183, poz. 1538 ze zm.).

§ 2

Emisja Akcji serii G zostanie przeprowadzona w drodze subskrypcji prywatnej, w drodze oferty złożonej przez Spółkę oraz jej przyjęcia, jako oferty zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2009 r. Nr 185, poz.1439).

§ 3

W interesie Spółki pozbawia się prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w stosunku do wszystkich akcji serii G. Uchwałę Rady Nadzorczej o zgodzie na pozbawienie prawa poboru załącza się do niniejszej uchwały.

§ 4
Zmiana Statutu

1. W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego § 3 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:
„1. Kapitał zakładowy wynosi 9 168 980,00 złotych (słownie: dziewięć milionów sto sześćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt złotych zero groszy) i dzieli się na:
a) 3 745 000 (trzy miliony siedemset czterdzieści pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty zero groszy) każda akcja,
b) 1 250 000 (jeden milion dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty zero groszy) każda akcja,
c) 499 000 (czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty zero groszy) każda akcja,
d) 322 009 (trzysta dwadzieścia dwa tysiące dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty zero groszy) każda akcja,
e) 3 000 000 (trzy miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty zero groszy) każda akcja.
f) 352 971 (słownie: trzysta pięćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset siedemdziesiąt jeden) akcji serii G o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty zero groszy) każda akcja.”

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od chwili wpisania zmian do Krajowego Rejestru Sądowego.”

Rada Nadzorcza Spółki wyraziła zgodę na pozbawienie prawa poboru, na oznaczenie ceny emisyjnej oraz na pokrycie akcji serii G wkładami niepieniężnymi.

Ponadto Emitent otrzymał pisemną zgodę Banco Espírito Santo de Investimento S.A. Spółka Akcyjna na w/w emisję. Zgodnie z zapisami pkt. 6.6 Dokumentu Ofertowego sporządzonego w związku z ofertą publiczną 3.000.000 akcji zwykłych, na okaziciela serii E Kredyt Inkaso SA , zatwierdzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 13 października 2010 r., Emitent zobowiązał się, że:
„… nie będzie w okresie 6 miesięcy od dnia pierwszego notowania praw do Akcji Serii E (PDA) na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie SA bez uprzedniej pisemnej zgody Oferującego(przy czym udzielenie takiej zgody nie może być bezzasadnie odmówione lub opóźnione) dokonywać emisji akcji, obligacji zamiennych na akcje Emitenta, obligacji z prawem pierwszeństwa ani warrantów subskrypcyjnych. Zobowiązanie to nie dotyczy emitowania przez Emitenta do 200.000 warrantów subskrypcyjnych serii A oraz do 200.000 akcji serii D, które mają być emitowane w ramach programu motywacyjnego realizowanego przez Emitenta w dniu zaciągnięcia tego zobowiązania. Zobowiązanie to nie dotyczy także akcji serii F, o których mowa w punkcie 5.3.4 Dokumentu Ofertowego”.