Raport nr 67/2010
28.10.2010

Przydział Akcji serii E

Zarząd Kredyt Inkaso S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 27 października podjął uchwałę o dokonaniu przydziału akcji serii E.

W ramach Publicznej Oferty oferowano łącznie w ramach Transzy Inwestorów Instytucjonalnych do objęcia 2.850.000 akcji serii E oraz w ramach Transzy Inwestorów Indywidualnych do objęcia 150.000 akcji serii E.

Liczba prawidłowo złożonych i opłaconych zapisów wyniosła 71. Zapisy prawidłowe złożono na łączną liczbę 3 408 459 akcji o łącznej wartości 42 605 737,50 złotych. W ramach Publicznej Oferty 70 (siedemdziesięciu) podmiotom przydzielono wszystkie oferowane akcje tj. 3 000 000 sztuk, o wartości 37 500 000 złotych.

W Transzy Inwestorów Indywidualnych stopa alokacji wyniosła 26,86 % (stopa redukcji 73,14 %), zaś w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych brak było redukcji – zapisy przyjmowane były w oparciu o imienne zaproszenia.

Jednocześnie Emitent informuje, że szczegółowy raport spełniający wymogi § 33 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33 poz. 259 ze zm.) zostanie przesłany w terminie późniejszym z zachowaniem dwu tygodniowego terminu od dnia zakończenia subskrypcji, o którym mowa w § 100 ust 2 rozporządzenia.