Raport nr 2/2012
4.01.2012

Powołanie osób nadzorujących Emitenta

Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt. 22 oraz § 28 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 184, poz. 1539 z późn. zm.) Zarząd Kredyt Inkaso S.A. informuje, że w dniu 4 stycznia 2012 r. pozostali członkowie Rady Nadzorczej działając na podstawie § 8 ust. 12 Statutu Spółki dokonali uzupełnienia swojego składu w drodze kooptacji. Nowymi członkami Rady Nadzorczej zostali Pan Paweł Dłużniewski oraz Pan Krzysztof Misiak.

Pan Paweł Dłużniewski – członek Rady Nadzorczej, lat 44 :

Wykształcenie:
1996 – 1998 Centrum Kształcenia Menedżerów przy Uniwersytecie Warszawskim – studia podyplomowa MBA;
1986 – 1992 Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, wydział Finansów i Statystyki – wyższe studia magisterskie;
2010 Licencja Syndyka wydana przez Ministerstwa Sprawiedliwości;
2010 Zarejestrowany w bazie kandydatów na członków rad nadzorczych w spółkach Skarbu Państwa.

Wybrane miejsca pracy:
od 2010 Syndyk przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia – Fabrycznej oraz Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy;
od 2007 United Way Trading Limited, Hong Kong; dyrektor;
2006 – 2007 Praca na rzecz organizacji polsko-chińskich przedsięwzięć gospodarczych w Chinach dla ZM Ropczyce S.A. oraz Fasing S.A.;
2004 Gallaher Polska Sp. Z o.o., Poddębice k/Łodzi; doradca ds. finansowo-organizacyjnych;
2002 – 2003 PPH Elektromontaż-Export S.A., Warszawa; dyrektor ds. ekonomiczno-finansowych;
2000 – 2001 AGA Gaz Sp. z o.o., Warszawa; dyrektor ds. finansów, S.C. i IT, prokurent;
1998 – 2000 Myszkowska Fabryka Naczyń Emaliowanych ŚWIATOWIT S.A.; Myszków; dyrektor ds. ekonomiczno-finansowych, członek Zarządu;
1997 – 1998 BAZARNIK S.A., Warszawa, dyrektor ds. finansów, członek Zarządu;
1995 – 1997 Konsorcjum Raiffeisen – Atkins S.A., Warszawa, główny analityk, główny księgowy NFI Progress S.A.;
1992 – 1995 Praca w spółkach prawa handlowego na stanowiskach związanych z finansami i księgowością.

Uczestnictwo w Radach Nadzorczych:
Od 2011 BOMI S.A. (członek Komitetu Audytu);
1996-1997 Prefabet SA – Katowice 1996-1997 Prefabet SA – Kolbuszowa
1996-1997 ZM Nisko SA – Nisko 1996-1997 Conres SA – Rzeszów
1996-1997 RCMB SA – Rzeszów 1996-1997 RPIS SA – Rzeszów

Działalność prowadzona przez Pana Pawła Dłużniewskiego nie jest konkurencyjna w stosunku do działalności prowadzonej przez Emitenta.
Pan Paweł Dłużniewski nie uczestniczy w organach, ani nie jest wspólnikiem innych osób prawnych czy spółek osobowych konkurencyjnych do Kredyt Inkaso S.A.
Pan Paweł Dłużniewski nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Pan Krzysztof Misiak – członek Rady Nadzorczej, lat 39:

Wykształcenie:
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Wydział Zarządzania i Marketingu (ukończona w 2000 r.)

Przebieg kariery zawodowej:
1995 – 1998 Centrum Operacji Kapitałowych Bank Handlowy S.A. – Analityk finansowy,
1998 – 1999 Expandia Finance Polska S.A. – Analityk finansowy,
1999 – 2000 Powszechne Towarzystwo Emerytalne Zurich S.A. – Analityk portfela akcji,
2000 – 2002 Dom Maklerski BZ WBK S.A. – Dyrektor zespołu analiz,
2002 – 2003 Private Equity Poland sp. z o.o. – Dyrektor Inwestycyjny,
2003 – 2004 Zachodni Fundusz Inwestycyjny NFI S.A. – Dyrektor Inwestycyjny,
2004 – obecnie KPML Investment&Business Consulting sp. z o.o. – Wiceprezes Zarządu.

Uczestnictwo w Radach Nadzorczych:
2002 – obecnie Famor S.A. – Przewodniczący Rady Nadzorczej,
2003 – obecnie Sanwil S.A. – Przewodniczący Rady Nadzorczej,
2007 – obecnie LST CAPITAL S.A. – Członek Rady Nadzorczej,
2009 – obecnie Wikana S.A. – Przewodniczący Rady Nadzorczej.

Działalność prowadzona przez Pana Krzysztofa Misiaka nie jest konkurencyjna w stosunku do działalności prowadzonej przez Emitenta.
Pan Krzysztof Misiak nie uczestniczy w organach, ani nie jest wspólnikiem innych osób prawnych czy spółek osobowych konkurencyjnych do Kredyt Inkaso S.A.
Pan Krzysztof Misiak nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.