Raport nr 20/2019
17:08 16.05.2019

Informacja o oddaleniu powództwa akcjonariusza Spółki o uchylenie uchwały Walnego Zgromadzenia w sprawie ustalenia wynagrodzenia członka Rady Nadzorczej Spółki

Zarząd Kredyt Inkaso S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje – w nawiązaniu do treści raportu bieżącego nr 93/2016 – że Spółka powzięła w dniu dzisiejszym wiedzę o wydaniu w dniu 16.05.2019 r. przez Sąd Okręgowy w Warszawie, XVI GC Wydział Gospodarczy wyroku w postępowaniu z powództwa akcjonariusza Spółki, tj. Best S.A („Akcjonariusz”), którego przedmiotem było uchylenie uchwały Nr 11/2016 ZWZ z dnia 29.09.2016 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia członka Rady Nadzorczej Spółki wybranego w ramach głosowania oddzielnymi grupami oraz delegowania do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych, jako rzekomo sprzecznej z dobrymi obyczajami i godzącej w interes Spółki oraz mającej na celu pokrzywdzenie Akcjonariusza.

Sąd w ww. wyroku oddalił powództwo Akcjonariusza ustalając, że zaskarżona uchwała nie była sprzeczna z dobrymi obyczajami, nie godziła w interes Spółki i nie miała na celu pokrzywdzenia wspólnika.

Wyrok ten jest nieprawomocny.

Pliki do pobrania