Raport nr 13/2007
3.07.2007

Zawiadomienie o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych

Zarząd Kredyt Inkaso SA (Emitent) informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał od Domu Maklerskiego IDM SA informację o następującej treści:

„Na podstawie art. 69 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zarząd Domu Maklerskiego IDM SA informuje, iż w związku z otrzymaniem informacji o zarejestrowaniu przez Spółkę Kredyt Inkaso SA podwyższenia kapitału zakładowego (raport bieżący spółki nr 11/2007) zmniejszeniu uległa ogólna liczba głosów DM IDM SA w spółce Kredyt Inkaso SA do poziomu poniżej 5%.

Przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego spółki Kredyt Inkaso SA, Dom Maklerski IDM SA oraz podmiot od niego zależny IDEA TFI SA posiadali łącznie 249 700 akcji i praw do akcji Kredyt Inkaso SA, co stanowiło 6,67% udziału w kapitale zakładowym spółki oraz 249 700 głosów uprawniających do wykonywania 6,67% głosów na Walnym Zgromadzeniu.

Aktualnie Dom Maklerski IDM SA oraz jego podmiot zależny posiadają łącznie 249 700 akcji spółki Kredyt Inkaso SA, co stanowi 4,99% udziału w kapitale zakładowym spółki oraz 249 700 głosów uprawniających do wykonywania 4,99% głosów na Walnym Zgromadzeniu.

Artur Górnik – Prezes Zarządu