Raport nr 15/2015
14.06.2015

Wpis zastawu rejestrowego na zbiorze wierzytelności należących do jednostki zależnej Emitenta – ustanowienie obciążenia znaczących aktywów

Zarząd Kredyt Inkaso S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”), w nawiązaniu do raportów bieżących Nr 3/2015, Nr 4/2015, Nr 5/2015, Nr 8/2015 i Nr 12/2015 informuje, że w dniu 3 czerwca 2015 roku powziął wiedzę o wpisaniu w dniu 28 maja 2015 roku do rejestru zastawów prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M.ST. Warszawy, XI Wydział Gospodarczy – Rejestru Zastawów, na mocy postanowienia Sądu z dnia 15 maja 2015 roku, zastawu rejestrowego na certyfikatach inwestycyjnych należących do jednostki zależnej Emitenta, tj. KREDYT INKASO PORTFOLIO INVESTMENTS (LUXEMBOURG) S.A. z siedzibą w Luxemburgu („Jednostka Zależna”, „Kredytobiorca”, „Zastawca”).
Dnia 25 lutego 2015 roku Jednostka Zależna Emitenta zawarła z Getin Noble Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Bank”) umowę kredytową, której przedmiotem jest kredyt obrotowy na kwotę 35 mln złotych („Umowa Kredytu”). Zgodnie z Umową Kredytu zabezpieczeniem kredytu jest m.in. zastaw rejestrowy ustanowiony przez Jednostkę Zależną na prawach w postaci zbioru praw – wierzytelności przysługujących Zastawcy o łącznej wartości według stanu na 31 stycznia 2015 r. 48 772 550,92 złotych.
Zastaw rejestrowy na zbiorze wierzytelności został ustanowiony do najwyższej sumy zabezpieczenia tj. kwoty 43 783 538,01 zł. Wartość ewidencyjna zbioru wierzytelności w księgach rachunkowych Jednostki Zależnej wynosi 63 382 786,52 złotych.
Kryterium uznania aktywów za aktywa znacznej wartości jest ich wartość przekraczająca 10% kapitałów własnych Emitenta.
Nie istnieją powiązania pomiędzy Emitentem, jego osobami zarządzającymi i nadzorującymi, oraz pomiędzy Jednostką Zależną, jej osobami zarządzającymi i nadzorującymi, a Bankiem jako zastawnikiem i osobami zarządzającymi Bankiem.
Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 oraz § 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.