Raport nr 23/2018
18:58 20.04.2018

Dopuszczenie obligacji serii PA02 do obrotu na rynku regulowanym

Kredyt Inkaso S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), informuje, stosownie do § 34 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2014 r., poz. 133 ze zm.), że w dniu dzisiejszym Spółka powzięła wiedzę o podjęciu przez Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) uchwały nr 387/2018 z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie dopuszczenia do obrotu giełdowego na rynku podstawowym Catalyst 300 000 niezabezpieczonych obligacji na okaziciela serii PA02 o wartości nominalnej 100,00 złotych każda („Obligacje”), wyemitowanych przez Spółkę zgodnie z opublikowanym w dniu 27 listopada 2017 r. prospektem emisyjnym podstawowym (zatwierdzonym przez KNF w dniu 24 listopada 2017 r.) oraz Ostatecznymi Warunkami Emisji Obligacji opublikowanymi w dniu 2 marca 2018r. ; uchwała ta wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Pliki do pobrania