Raport nr 5/2014
21.02.2014

Informacja o spadku poniżej 5 % udziału w ogólnej liczbie głosów w Kredyt Inkaso S.A.

Zarząd Kredyt Inkaso S.A. (Emitent) informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał informację o spadku poniżej progu 5 % udziału w ogólnej liczbie głosów w Kredyt Inkaso S.A. od Querqus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. o poniższej treści:

„Zawiadomienie na podstawie art. 69 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i wprowadzaniu instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych1.

Zgodnie z art. 69 ust. 1 Ustawy, niniejszym Querqus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. działając w imieniu zarządzanych funduszy inwestycyjnych – QUERQUS Parasolowy SFIO, QUERQUS Absolute Return FIZ oraz QUERQUS Absolutnego Zwrotu FIZ2 zawiadamia o zmniejszeniu przez Fundusze wspólnie udziału w ogólnej liczbie głosów w spółce KREDYT INKASO S.A. oraz o zejściu poniżej progu 5% ogólnej liczby głosów w tej Spółce.

Zejście przez Fundusze poniżej progu 5% ogólnej liczby głosów w Spółce nastąpiło w wyniku zbycia akcji spółki na rynku regulowanym w dniu 19 lutego 2014 r.
Przed zmianą udziału Fundusze posiadał 650 999 akcji Spółki co stanowiło 5,03% kapitału zakładowego Spółki. Posiadane akcje dawały 650 999 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 5,03% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu.

Na dzień 19 lutego 2014 r. Fundusze posiadały 612 578 akcji Spółki, co stanowiło 4,74% kapitału zakładowego Spółki. Posiadane akcje dawały 612 578 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 4,74% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu.
____________________________
1Dz.U. N4 184 poz. 1539 z późn.zm.;dalej „Ustawa”
2 dalej „Fundusze”
3dalej „Spółka”