Raport nr 15/2014
28.05.2014

Informacja o spadku poniżej 5 % udziału w ogólnej liczbie głosów w Kredyt Inkaso S.A.

Zarząd Kredyt Inkaso S.A. (Emitent) informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał od Aviva Investors Poland S.A. informację o spadku poniżej progu 5 % udziału w ogólnej liczbie głosów w Kredyt Inkaso S.A. przez Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty o poniżej treści:

„ Działając na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2) w związku z art. 87 ust. 1 pkt 2) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. DZ. U. z 2013 r. poz. 1382). Aviva Investors Poland S.A. , działając:

1. w imieniu i na rzecz Aviva Investors Funduszu Inwestycyjnego Otwartego (dalej „Fundusz”), niniejszym informuje, że w wyniku transakcji sprzedaży akcji spółki Kredyt Inkaso S.A. (dalej „Spółka”), dokonanej w dniu 26 maja 2014 r., zmniejszył się poziom zaangażowania Funduszu w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.
W konsekwencji ww. zdarzenia Fundusz posiada 645 490 sztuk akcji Spółki, stanowiących 4,99% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 645 490 głosów, które stanowią 4,99% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Przed ww. zmianą Fundusz posiadał 668 580 sztuk akcji Spółki, stanowiących 5,17% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do 668 580 głosów, co stanowiło 5,17% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki”.