Raport nr 53/2016
17:48 12.07.2016

Korekta skonsolidowanego raportu rocznego za rok 2015/2016

Kredyt Inkaso S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) – w nawiązaniu do treści raportu bieżącego nr 52/2016 – ponownie przekazuje do publicznej wiadomości skonsolidowany raport roczny za rok 2015/16, przekazany przez Spółkę do publicznej wiadomości w dniu 17.06.2016 r., w wersji zawierającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Kredyt Inkaso, opatrzone podpisami wszystkich Członków Zarządu i osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych.