Raport nr 44/2011
5.08.2011

Złożenie rezygnacji przez członka Rady Nadzorczej Emitenta

Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt. 21 oraz § 27 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 184, poz. 1539 z późn. zm.) Zarząd Kredyt Inkaso S.A. informuje, że w dniu 05 sierpnia 2011 r. wpłynęła do Emitentna rezygnacja członka Rady Nadzorczej Adama Buchajskiego, pełniącego funkcję wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, z członkostwa w Radzie Nadzorczej. Jako przyczynę rezygnacji członek Rady Nadzorczej wskazał problemy zdrowotne.