Raport nr 11/2011
15.02.2011

Korekta raportu okresowego za III kwartał 2010/11 r.

Zarząd Kredyt Inkaso S.A. (Emitent) przekazuje w załączeniu korektę do raportu okresowego za III kwartał 2010/11 r. („Raport”) opublikowanego w dniu 10 lutego 2010 r.

Emitent informuje, iż w następujących tabelach wkradł się błąd:

a. w zakresie danych bieżących:

– w tabeli Wybrane Skonsolidowane Dane Finansowe w zakresie informacji dot. przepływów pieniężnych oraz liczby akcji

– w tabeli Wybrane Jednostkowe Dane Finansowe w zakresie informacji dot. liczby akcji i rozwodnionego zysku na akcję

– w tabeli Jednostkowy Bilans w zakresie informacji dot. ilości akcji rozwodnionych oraz rozwodnionej wartości księgowej na akcję

b. w zakresie danych porównawczych:

– w tabeli Wybrane Skonsolidowane Dane Finansowe w zakresie informacji dot. danych z bilansu, ilości akcji oraz wypłaconej dywidendy

– w tabeli Wybrane Jednostkowe Dane Finansowe w zakresie informacji dot. danych z bilansu, wartości księgowej na akcję oraz wypłaconej dywidendy

– w tabeli Skonsolidowane Sprawozdanie ze Zmian w Kapitale Własnym

– w tabeli Jednostkowe Sprawozdanie ze Zmian w Kapitale Własnym

Ponadto zmianie uległa informacja zawarta w pkt. VI dot. ilości opcji posiadanych przez Członków Zarządu Emitenta.

W związku z powyższym Emitent przesyła w załączniku korektę Raportu. Powyższe korekty nie mają wpływu na pozostałe dane finansowe, w szczególności na osiągnięty zysk netto oraz przychody Emitenta w okresie sprawozdawczym.