Raport nr 4/2018
15:29 8.02.2018

Rejestracja zmian Statutu Spółki

Kredyt Inkaso S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”), informuje, że zgodnie z otrzymanym przez Spółkę w dniu dzisiejszym, tj. 8 lutego 2018 r., postanowieniem Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, w dniu 31 stycznia 2018 r. zostały zarejestrowane zmiany w Statucie Spółki objęte treścią stosownych postanowień zawartych w uchwałach nr 23/2017, 24/2017, 25/2017, 26/2017 i 27/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 27 września 2017 r. („Zmiany Statutu”).

Zmiany Statutu przedstawiają się następująco:1) §3 ust 1:Było:
„Kapitał zakładowy wynosi 12 936 509,00 złotych (słownie: dwanaście milionów dziewięćset trzydzieści sześć tysięcy pięćset dziewięć złotych zero groszy) i dzieli się na:
a) 3 745 000 (trzy miliony siedemset czterdzieści pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden zł zero groszy) każda akcja,
b) 1 250 000 (jeden milion dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden zł zero groszy) każda akcja,
c) 499 000 (czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden zł zero groszy) każda akcja,
d) 322 009 (trzysta dwadzieścia dwa tysiące dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden zł zero groszy) każda akcja,
e) 3 000 000 (trzy miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty zero gorszy) każda akcja,
f) 352 971 (trzysta pięćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset siedemdziesiąt jeden) akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty zero groszy) każda akcja,
g) 3 767 529 (trzy miliony siedemset sześćdziesiąt siedem tysięcy pięćset dwadzieścia dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty zero groszy) każda akcja.”Jest:
„Kapitał zakładowy wynosi 12 897 364,00 złotych (słownie: dwanaście milionów osiemset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy trzysta sześćdziesiąt cztery złotych zero groszy) i dzieli się na 12 897 364 (słownie: dwanaście milionów osiemset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy trzysta sześćdziesiąt cztery) akcji zwykłych na okaziciela, wyemitowanych w seriach od A do H, o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden zł zero groszy) każda akcja.”;2) W §7 ust 7 po punkcie 14) dodano nowy punkt 15) o treści:
„15) wyrażanie zgody na transakcje powodujące trwałe przeniesienie lub obciążenie aktywów Spółki lub aktywów podmiotów należących do Grupy Kapitałowej Spółki na rzecz podmiotów gospodarczych, nad którymi Grupa Kapitałowa Spółki nie sprawuje kontroli lub jej nie uzyska w wyniku danej transakcji w rozumieniu obowiązujących Spółkę przepisów o rachunkowości, o ile wartość aktywów będących przedmiotem transakcji, na podstawie jednej lub kilku powiązanych czynności prawnych, przekracza równowartość 20% skonsolidowanych kapitałów własnych Spółki na koniec kwartału kalendarzowego poprzedzającego dzień dokonania czynności prawnej lub w przypadku kilku powiązanych czynności prawnych, na koniec kwartału kalendarzowego poprzedzającego dzień dokonania ostatniej z nich.”
3) W §8 dotychczasowy ust. 7 otrzymał numer 6 a dotychczasowy ust. 7a otrzymał numer 7;4) §8 ust. 8
Było:
„Zarząd zobowiązany jest uzyskać zgodę Rady Nadzorczej na dokonanie następujących czynności:
1) utworzenie zakładu za granicą;
2) zbycie lub obciążenie, na podstawie jednej lub kilku powiązanych czynności prawnych, środków trwałych, których wartość księgowa netto przekracza jedną piątą kapitału zakładowego Spółki;
3) realizację zadania inwestycyjnego i zaciąganie wynikających z niego zobowiązań jeżeli powstaną w związku z tym wydatki lub obciążenia przekraczające równowartość jednej drugiej kapitału zakładowego Spółki;
4) zaciągnięcie innego niż inwestycyjne zobowiązania, które na podstawie jednej lub kilku powiązanych czynności prawnych, przekracza równowartość jednej piątej kapitału zakładowego, z wyłączeniem czynności dokonywanych w ramach zwykłego zarządu, w tym w szczególności wszystkich czynności mających za przedmiot obrót wierzytelnościami, a także wszystkich czynności pozytywnie zaopiniowanych przez Radę Nadzorczą w rocznych planach;
5) nabycie i zbycie nieruchomości bądź udziału w nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego lub udziału w prawie użytkowania wieczystego, przy czym nabycie nieruchomości bądź udziału w nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego lub udziału w prawie użytkowania wieczystego wchodzących w skFFład majątku dłużnika Spółki za kwotę nie wyższą niż jedna dziesiąta kapitału zakładowego Spółki może być dokonane przez Zarząd w oparciu o uchwałę Zarządu bez konieczności uzyskania zgody Rady Nadzorczej;
6) realizowanie przez Spółkę za granicą inwestycji kapitałowych lub rzeczowych na kwotę przekraczającą jedną dwudziestą kapitału zakładowego;
7) tworzenie spółek oraz przystępowanie do spółek, a także na wnoszenie wkładów na pokrycie udziałów lub akcji w spółkach oraz zbywanie udziałów lub akcji”;Jest:„Z zastrzeżeniem postanowień ust. 8a poniżej, Zarząd zobowiązany jest uzyskać zgodę Rady Nadzorczej na dokonanie przez Spółkę lub jakikolwiek podmiot należący do jej grupy kapitałowej następujących czynności:
1) utworzenie lub likwidację zakładu oraz oddziału Spółki za granicą;
2) sprzedaż, przeniesienie, najem, dzierżawę, obciążenie, zbycie lub rozporządzenie na podstawie jednej lub kilku powiązanych czynności prawnych, w tym na podstawie umowy subpartycypacji, o której mowa w art. 183 ust. 4 ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, jakiegokolwiek prawa lub składnika majątkowego innego niż nieruchomość, udział w nieruchomości lub prawo użytkowania wieczystego, którego wartość księgowa netto przekracza równowartość 2% skonsolidowanych kapitałów własnych Spółki na koniec kwartału kalendarzowego poprzedzającego dzień dokonania czynności lub w przypadku kilku powiązanych czynności prawnych, na koniec kwartału kalendarzowego poprzedzającego dzień dokonania ostatniej z nich;
3) nabycie prawa lub składnika majątkowego innego niż nieruchomość, udział w nieruchomości lub prawo użytkowania wieczystego lub zaciągnięcie zobowiązania, na podstawie jednej lub kilku powiązanych czynności prawnych, którego wartość przekracza równowartość 10% skonsolidowanych kapitałów własnych Spółki na koniec kwartału kalendarzowego poprzedzającego dzień dokonania czynności prawnej lub w przypadku kilku powiązanych czynności prawnych, na koniec kwartału kalendarzowego poprzedzającego dzień dokonania ostatniej z nich;
4) nabycie, zbycie lub obciążenie nieruchomości bądź udziału w nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego lub udziału w prawie użytkowania wieczystego za kwotę wyższą niż równowartość 2% skonsolidowanych kapitałów własnych Spółki na koniec kwartału kalendarzowego poprzedzającego dzień dokonania czynności lub w przypadku kilku powiązanych czynności prawnych, na koniec kwartału kalendarzowego poprzedzającego dzień dokonania ostatniej z nich;
5) realizowanie za granicą inwestycji kapitałowych lub rzeczowych na kwotę przekraczającą jedną dwudziestą kapitału zakładowego;
6) tworzenie spółek oraz przystępowanie do spółek, zatwierdzanie ich statutów lub kolejnych zmian do statutu, chyba że Spółka nie będzie posiadać wpływu na ostateczny kształt tych dokumentów, a także wnoszenie wkładów na pokrycie udziałów lub akcji w spółkach oraz zbywanie udziałów lub akcji;
7) dokonanie transakcji, której wartość przekracza równowartość jednej piątej kapitału zakładowego Spółki z akcjonariuszem posiadającym akcje Spółki uprawniające do wykonywania co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce;
8) zatwierdzanie sposobu wykonywania przez Spółkę uprawnień osobistych lub prawa głosu na walnych zgromadzeniach spółek, zgromadzeniach wspólników spółek, zgromadzeniach inwestorów w funduszach inwestycyjnych, w których Spółka jest, odpowiednio, akcjonariuszem, wspólnikiem lub uczestnikiem w sprawach należących do jednej z kategorii spraw wymienionych w pkt. 1) – 7) powyżej, a także w sprawach podwyższenia lub obniżenia kapitału, emisji jakichkolwiek certyfikatów dających prawo do udziałów lub innych jednostek uczestnictwa, likwidacji lub rozwiązania takich podmiotów oraz powoływania i odwoływania członków ich organów.”;5) §8 ust 8a
Było:
„1) Obowiązek uzyskania zgody, o której mowa w § 8 ust. 8 pkt. 3 i 4 nie dotyczy zaciągania zobowiązań od podmiotów wchodzących w skład Grupy Kapitałowej.
2) W przypadku gdy uzyskanie zgody Rady Nadzorczej, o której mowa w § 8 ust. 8 pkt 4) nie jest możliwe z powodu braku zdolności Rady Nadzorczej do podejmowania uchwał wywołanej brakiem liczby członków wymaganej przez uchwałę Walnego Zgromadzenia albo inną okolicznością wówczas wyrażenie zgody na dokonanie tejże czynności należy do kompetencji Walnego Zgromadzenia.”;Jest:
„1) Obowiązek uzyskania zgody, o której mowa w § 8 ust. 8 pkt. 1) – 8) powyżej nie będzie miał zastosowania i zgoda Rady Nadzorczej nie będzie wymagana jeśli transakcja/inwestycja realizowana będzie pomiędzy Spółką i podmiotami należącymi do jej grupy kapitałowej lub pomiędzy tymi podmiotami lub gdy transakcja/inwestycja przewidziana będzie wprost oraz indywidualnie w pozytywnie zaopiniowanych przez Radę Nadzorczą planach finansowych, o których mowa w § 8 ust. 6 pkt. 8). Dla uniknięcia wątpliwości, nie jest wymagana zgoda Rady Nadzorczej w na zakup wierzytelności, jeżeli odbywać się on będzie w ramach globalnych limitów określonych w pozytywnie zaopiniowanym przez Radę Nadzorczą rocznym planie finansowym dla Spółki lub jej grupy kapitałowej obowiązującym na dany rok.
2) Jeżeli Rada Nadzorcza nie wyrazi zgody na dokonanie określonej czynności lub gdy uzyskanie zgody Rady Nadzorczej nie jest możliwe z powodu braku zdolności Rady Nadzorczej do podejmowania uchwał wywołanej brakiem liczby członków wymaganej przez uchwałę Walnego Zgromadzenia albo inną okolicznością, wówczas Zarząd może się zwrócić do Walnego Zgromadzenia o powzięcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie tejże czynności.”;6) §8 ust. 9
Było:
„Jeżeli Rada Nadzorcza nie wyrazi zgody na dokonanie określonej czynności, Zarząd może zwrócić się do Walnego Zgromadzenia o powzięcie uchwały udzielającej zgody na dokonanie tejże czynności.”
Jest:
„Ponadto do kompetencji Rady Nadzorczej należeć będzie wyrażanie zgody na zatrudnienie, zmianę warunków zatrudnienia i rozwiązanie umowy z Compliance Officer, którego zadaniem jest opracowywanie i wdrażanie procedur mających na celu zapewnienie przestrzegania prawa i zasad ładu korporacyjnego oraz zapobieganie wszelkiego rodzaju nadużyciom. Co najmniej raz na kwartał Compliance Officer składa raporty Radzie Nadzorczej Spółki.”;7) W §9 dodano nowy ustęp 8a i 8b o następującym brzmieniu:
„8a Członek Zarządu obowiązany jest do uzyskania zgody Rady Nadzorczej na zajmowanie każdego stanowiska w organie lub pełnienie funkcji prokurenta spółki nienależącej do Grupy Kapitałowej Spółki w rozumieniu obowiązujących Spółkę przepisów o rachunkowości.
„8b We wszystkich sprawach, dla których Statut przewiduje uzyskanie zgody Rady Nadzorczej, Zarząd nie może podejmować żadnych działań przed uzyskaniem takiej zgody, a ponadto zobowiązany jest przedstawić Radzie Nadzorczej w możliwie jak najszybszym terminie wszelkie informacje dotyczące danej sprawy, tak aby Rada Nadzorcza mogła podjąć swą uchwałę w oparciu o wyczerpujące wiadomości.”.
Zmiany Statutu zostaną ujęte w treści tekstu jednolitego Statutu, który zostanie ustalony przez Radę Nadzorczą zgodnie z upoważnieniem zawartym w uchwale nr 28/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 27 września 2017 r.