Raport nr 23/2013
19.07.2013

Zgłoszenie kandydatury na członka Rady Nadzorczej

Zarząd Spółki Kredyt Inkaso S.A. (Emitent) z siedzibą w Warszawie informuje, iż w dniu 19 lipca 2013 roku otrzymał zawiadomienie o zamiarze zgłoszenia kandydatury Pana Andrzeja Soczka na członka Rady Nadzorczej Emitenta na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, złożone przez:
– GENERALI OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY z siedzibą w Warszawie, uprawniony do prawa głosu z 1 846 000 akcji Emitenta, tj. łącznie reprezentujących 14,27 % kapitału zakładowego i uprawniających do 14,27 % głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.
Zawiadomienie złożono w związku z pkt 12 porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta, które odbędzie się 24 lipca 2013 r. w Warszawie o godz. 11 przy ul. Domaniewskiej 39a, Wejście A, V piętro. CV kandydata wraz z oświadczeniem m.in. o wyrażeniu zgody na kandydowanie stanowią załącznik do niniejszego raportu przy czym są jednocześnie zamieszczone w zakładce Walne Zgromadzenie.
Podstawa prawna szczegółowa: § 38 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r., Nr 33, poz. 259 z późn. zm.).