Raport nr 72/2016K
21:41 18.04.2017

Korekta raportu bieżącego nr 72/2016 dotyczącego emisji obligacji serii A1

Zarząd Kredyt Inkaso S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że w treści zamieszczonego w raporcie bieżącym nr 72/2016 z dnia 28 września 2016 r. („Raport”) została zamieszczona na skutek oczywistej omyłki błędna informacja na temat brzmienia celu emitowanych obligacji o treści:

„Emitent przeznaczy środki pozyskane z emisji Obligacji na bieżącą działalność operacyjną, w tym w szczególności bezpośredni i pośredni zakup portfeli wierzytelności.„

podczas gdy powinno być:

Emitent przeznaczy środki pozyskane z emisji Obligacji na bieżącą działalność operacyjną, w tym w szczególności bezpośredni i pośredni zakup portfeli wierzytelności oraz refinansowanie obligacji.