Raport nr 62/2011
15.12.2011

Spełnienie warunku zawieszającego

Zarząd Kredyt Inkaso S.A. (Emitent) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 59/2011 z dnia 9 grudnia 2011 roku informuje, iż w dniu 15 grudnia 2011 roku został spełniony warunek zawieszający, o którym była mowa w umowie zawartej pomiędzy jednostką zależną od Kredyt Inkaso S.A. – KREDYT INKASO I Niestandaryzowany Fundusz Inwestycyjny Zamknięty a Powszechną Kasą Oszczędności Bankiem Polskim S.A. z siedzibą w Warszawie. Przedmiotem umowy z dnia 9 grudnia 2011 roku było nabycie dwóch portfeli wierzytelności obejmujących wierzytelności pieniężne Banku wobec dłużników o łącznej wartości nominalnej 1 035 253 tys. zł tj. pakiet wierzytelności o wartości nominalnej 524 556 tys. zł za cenę w kwocie 120,4 mln zł oraz pakiet wierzytelności o wartości nominalnej 510 697 tys. zł za cenę w kwocie 21,7 mln zł.
Spełnienie warunku zawieszającego polegało na zapłacie przez jednostkę zależną Emitenta ceny nabycia portfeli wierzytelności wynoszącej na dzień zawarcia umowy 142,1 mln zł.
Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.