Raport nr 96/2016
13:29 22.12.2016

Informacja o złożeniu przez akcjonariusza Spółki wniosku do sądu rejestrowego o wyznaczenie dla Spółki rewidenta do spraw szczególnych

Zarząd Kredyt Inkaso S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka„), informuje, że Spółka powzięła w dniu dzisiejszym wiedzę o złożeniu datowanego na dzień 17.10.2016 r., przez akcjonariusza Spółki – BEST S.A. z siedzibą w Gdyni („Akcjonariusz„), wniosku do Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy (XIII Wydział Gospodarczy KRS) o wyznaczenie spółki Russel Bedford Poland Audyt Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie jako rewidenta do spraw szczególnych, którego powołanie ma nastąpić w celu (cyt.): „a) zbadanie i wyjaśnienie sensu ekonomicznego nabycia przez Kancelarię Forum S.A. (spółkę zależną od Kredyt Inkaso S.A.) udziałów w spółce Kredyt Express sp. z o.o. (obecnie Kredyt Express S.A.) z siedzibą w Lublinie, od spółki PD Multimedia sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie oraz zbadanie transakcji dotyczących usług świadczonych przez Kredyt Express S.A. na rzecz podmiotów z Grupy Kapitałowej Kredyt Inkaso S.A., (…); b) zbadania i wyjaśnienia przyczyn jednorazowego wzrostu wpłat w IV kwartale roku obrotowego Spółki 2014/2015 oraz w IV kwartale roku obrotowego Spółki 2015/2016 z tytułu portfeli wierzytelności posiadanych przez grupę kapitałową, gdzie jednostką dominującą jest Kredyt Inkaso S.A. (…); c) zbadania i wyjaśnienia przyczyn poniesienia przez Spółkę kosztów poszukiwania inwestorów w celu umożliwienia dezinwestycji przez dotychczasowych akcjonariuszy w latach 2015 i 2016 (…); d) zbadania i wyjaśnienia przyczyn braku podania sprawozdań finansowych sporządzonych przez Kredyt Inkaso Portfolio Investments (Luxembourg) z siedzibą w Luxemburgu w latach 2013 -2015 badaniu przez biegłego rewidenta oraz niezłożeniu ich w terminie do właściwego rejestru sądowego (…).” („Badanie„).

Ww. wniosek został złożony w trybie art. 85 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z Dz. U. z 2013 r., poz. 1382 ze zm.) [„Ustawa o Ofercie„], w związku z faktem niepodjęcia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, wznowione w dniu 3.10.2016 r., po przerwie trwającej od 29.09.2016 r. („ZWZ„), uchwał w sprawie powołania wyżej wzmiankowanego podmiotu do przeprowadzenia Badania, o co Akcjonariusz uprzednio wnioskował w ramach żądania uzupełnienia porządku obrad ZWZ (kwestie te były przedmiotem raportów bieżących Spółki nr 68/2016, 70/2016, 74/2016 i 78/2006).

W ocenie Spółki, ww. wniosek Akcjonariusza jest bezprzedmiotowy, a kwestie mające wchodzić w zakres Badania zostały wyjaśnione w stanowisku Zarządu Spółki przedstawionym w ramach odpowiedzi na pytania Akcjonariusza zadane podczas obrad ZWZ w trybie art. 428 § 5 Kodeksu spółek handlowych (o czym Spółka poinformowała w raporcie bieżącym nr 80/2016).