Raport nr 38/2016
4.04.2016

Opinia Zarządu Spółki dotycząca wniosku akcjonariusza Spółki w sprawie powołania rewidenta do spraw szczególnych

Zarząd Kredyt Inkaso S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że Zarząd Spółki, uchwałą podjętą w dniu 4.04.2016 r., przyjął opinię prezentującą ocenę dotyczącą złożonego w dniu 14.03.2016 r. przez akcjonariusza Spółki – spółkę Gamex Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni („Wnioskodawca”), wniosku w sprawie „wyboru rewidenta do spraw szczególnych w celu zbadania, na koszt Spółki, określonych zagadnień związanych z prowadzeniem spraw Spółki”, który to wniosek Wnioskodawca sformułował w ramach zgłoszonego Spółce żądania uzupełnienia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, zwołanego na dzień 05.04.2016 r., na godz. 11.00 w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 39 (budynek Nefryt), VI PIĘTRO (o tym wniosku Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 27/2016).

Tekst powyższej opinii Zarządu stanowi załącznik do niniejszego raportu.