Raport nr 30/2012
12.10.2012

Rezygnacja osoby zarządzającej

Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt. 21 oraz § 27 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 184, poz. 1539 z późn. zm.) Zarząd Kredyt Inkaso S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 12 października 2012 r. Rada Nadzorcza Emitenta otrzymała od Pana Artura Górnika pełniącego funkcję Prezesa Zarządu Emitenta, rezygnację z dniem 19 października 2012 roku, z funkcji Prezesa i Członka Zarządu.

Jako przyczyny rezygnacji wskazano brak osiągnięcia porozumienia w zakresie wynagradzania i motywowania członków zarządu.