Raport nr 89/2010
30.11.2010

Utworzenie spółki zależnej KI Nieruchomości Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Zarząd Spółki Kredyt Inkaso S.A. (Emitent) z siedzibą w Zamościu informuje, iż w dniu 30 listopada 2010 r. została utworzona spółka pod firmą KI Nieruchomości Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Warszawie, w której Emitent objął 250 udziałów (słownie: dwieście pięćdziesiąt) udziałów, każdy o wartości nominalnej 1000 PLN (słownie: tysiąc złotych 00/100 groszy) o łącznej wartości nominalnej 250.000 PLN (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100), pokrywając je wkładem pieniężnym. Udziały zostały objęte po wartości nominalnej. Objęte udziały stanowią 100% kapitału zakładowego i uprawniają do takiej samej liczby głosów na Zgromadzeniu Wspólników tej Spółki. Udziały zostały objęte ze środków własnych Emitenta i stanowią inwestycję długoterminową.

Członkiem pierwszego Zarządu Spółki został Pan Sławomir Ćwik.

Celem działalności Spółki zależnej będzie nabywanie w toku egzekucji komorniczych lub działań windykacyjnych nieruchomości, obrót tymi nieruchomościami, ich zagospodarowanie, komercjalizacja oraz czerpanie z nich pożytków w różnych postaciach.
Działalność Spółki zależnej polepszy efektywność podstawowej działalności Grupy Emitenta, polegającej na zakupie pakietów wierzytelności i ich ściąganiu, poprzez stworzenie alternatywnego instrumentu realizacji korzyści z wierzytelności.