Raport nr 43/2017
13:57 8.09.2017

Informacja o uzupełnieniu porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 27 września 2017 r. w związku z wnioskiem akcjonariusza Spółki; projekty uchwał

Zarząd Kredyt Inkaso S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 42/2017 informuje o wprowadzeniu – w związku ze złożonym przez akcjonariusza Spółki, tj. BEST S.A. z siedzibą w Gdyni („Akcjonariusz”), datowanym na dzień 6.09.2017 r., żądaniem („Żądanie”) uzupełnienia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, zwołanego na dzień 27.09.2017 r. zgodnie z treścią ogłoszenia dokonanego w raporcie bieżącym Spółki nr 40/2017 („ZWZ”) – ,następujących zmian w porządku obrad ZWZ, wynikających z powyższego żądania Akcjonariusza:

1) po punkcie 6 wprowadzono, jako pkt 7, treść proponowanego przez Akcjonariusza punktu oznaczonego w Żądaniu numerem 1;
2) po punkcie 14 wprowadzono, jako pkt 15, treść proponowanego przez Akcjonariusza punktu oznaczonego w Żądaniu numerem 2;
3) po punkcie 17 wprowadzono, jako pkt 18, treść proponowanego przez Akcjonariusza punktu oznaczonego w Żądaniu numerem 3, a następnie w tymże punkcie 18:
a) wprowadzono, jako ppkt 1), treść proponowanego przez Akcjonariusza punktu oznaczonego w Żądaniu numerem 3.1,
b) wprowadzono, jako ppkt 2), treść proponowanego przez Akcjonariusza punktu oznaczonego w Żądaniu numerem 3.2,
c) wprowadzono, jako ppkt 3), treść proponowanego przez Akcjonariusza punktu oznaczonego w Żądaniu numerem 3.3,
d) wprowadzono, jako ppkt 4), treść odpowiadającą brzmieniu proponowanym przez Akcjonariusza punktów oznaczonych w Żądaniu numerami 3.4 i 3.6,
e) wprowadzono, jako ppkt 5), treść proponowanego przez Akcjonariusza punktu oznaczonego w Żądaniu numerem 3.5;
4) po punkcie 19 wprowadzono, jako pkt 20, treść proponowanego przez Akcjonariusza punktu oznaczonego w Żądaniu numerem 4;
5) w konsekwencji uzupełnień, o których mowa powyżej w pkt 1)-5), odpowiedniemu przesunięciu uległa numeracja dotychczasowych punktów porządku obrad ZWZ.W związku z powyższym, zmieniony porządek obrad ZWZ, które odbędzie się w dniu 27.09.2017 r. o godz. 11:00, w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 39A (budynek Horizon), V Piętro, 02-672 Warszawa, przedstawia się następująco:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2016/2017.
7. Przedstawienie przez Pana Karola Szymańskiego sprawozdania z czynności i ustaleń dokonanych w ramach pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki delegowanego do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych w trybie art. 390 §2 KSH w roku obrotowym 2016/2017, a także dyskusja w tym zakresie.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Kredyt Inkaso S.A. i jednostkowego sprawozdania finansowego Kredyt Inkaso S.A. oraz rozpatrzenie oceny Rady Nadzorczej w sprawie sprawozdania Zarządu z działalności Kredyt Inkaso S.A. i sprawozdania finansowego Kredyt Inkaso S.A., w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2016/2017.
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Kredyt Inkaso S.A., skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Kredyt Inkaso S.A. za rok obrotowy 2016/2017, a także rozpatrzenie oceny Rady Nadzorczej w sprawie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Kredyt Inkaso S.A., skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Kredyt Inkaso S.A. za rok obrotowy 2016/2017.
10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału i przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2016/2017.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Kredyt Inkaso S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok obrotowy 2016/2017.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Kredyt Inkaso S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok obrotowy 2016/2017.
13. Podjęcie uchwały w sprawie umorzenia akcji własnych Kredyt Inkaso S.A.
14. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego oraz zmiany Statutu Spółki.
15. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany Statutu Spółki.
16. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
17. Podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania kapitału rezerwowego i przeniesienia środków z tego kapitału na kapitał zapasowy.
18. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki oraz w przedmiocie wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej, w tym:

1) podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany Uchwały nr 11/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 29 września 2016 r. w sprawie: ustalenia wysokości wynagrodzenia członka Rady Nadzorczej Spółki wybranego w ramach głosowania oddzielnymi grupami oraz delegowania do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych;
2) podjęcie uchwały w przedmiocie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki;
3) podjęcie uchwały w przedmiocie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki w drodze głosowania w trybie zwykłym;
4) podjęcie uchwały w przedmiocie: (i) powołania członków Rady Nadzorczej Spółki w drodze głosowania grupami zgodnie z art. 385 §3 Kodeksu spółek handlowych oraz delegowania członków Rady Nadzorczej Spółki wybranych w ramach głosowania oddzielnymi grupami do stałego indywidulanego wykonywania czynności nadzorczych, (ii) powołania pozostałych członków Rady Nadzorczej Spółki (w przypadku, gdy nie dojdzie do ustalenia pełnego składu Rady Nadzorczej Spółki w drodze wyboru oddzielnymi grupami);
5) podjęcie uchwały w przedmiocie ustalenia wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki wybranych w ramach głosowania oddzielnymi grupami oraz delegowania do stałego indywidulanego wykonywania czynności nadzorczych.
19. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia mandatu osoby dokooptowanej do składu Rady Nadzorczej lub – w razie braku zatwierdzenia – wybór członka Rady Nadzorczej.
20. Podjęcie uchwały w przedmiocie odwołania członków Zarządu Spółki.
21. Zamknięcie obrad.

Wobec uzupełnienia porządku obrad ZWZ, Spółka przedstawia w formie załącznika do niniejszego raportu projekty uchwał ZWZ do poszczególnych punktów zmienionego porządku obrad ZWZ, z uwzględnieniem projektów odnoszących się do punktów zgłoszonych przez Akcjonariusza.

Informacje dotyczące ZWZ i materiały dla akcjonariuszy, w tym opis procedur dotyczących uczestniczenia w Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu a także uzupełnione formularze do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika są dostępne na stronie internetowej www.kredytinkaso.pl.