Raport nr 38/2014
27.10.2014

Nabycie certyfikatów inwestycyjnych Kredyt Inkaso II Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego przez Spółkę zależną Emitenta – Kredyt Inkaso Portfolio Investments (Luxembourg) Société Anonyme (S.A.)

Zarząd Spółki Kredyt Inkaso S.A. z siedzibą w Warszawie (Emitent) informuje, że w dniu dzisiejszym powziął informację o nabyciu przez Spółkę zależną Emitenta aktywów znacznej wartości.

W dniu dzisiejszym tj. 27 października 2014 r. Spółka zależna Emitenta o nazwie – Kredyt Inkaso Portfolio Investments (Luxembourg) S.A. z siedzibą w Luksemburgu (Spółka zależna), zgodnie z potwierdzeniem przydziału certyfikatów inwestycyjnych serii C z dnia 27 października 2014 roku, objęła w drodze przydziału certyfikaty inwestycyjne serii C w Kredyt Inkaso II Niestandaryzowanym Funduszu Inwestycyjnym Zamkniętym z siedzibą w Warszawie związane z Subfunduszem KI 2 (KI II NS FIZ). Spółka zależna nabyła certyfikaty inwestycyjne serii C w ilości 2 565 000 , o wartości 5,50 zł (pięć złotych i pięćdziesiąt groszy) każdy i łącznej wartości 14 107 500,00 zł (czternaście milionów sto siedem tysięcy pięćset złotych). KI II NS FIZ wyemitował 2 565 000 certyfikatów inwestycyjnych serii C, o wartości 5,50 zł (pięć złotych i pięćdziesiąt groszy) każdy i łącznej wartości 14 107 500,00 zł (czternaście milionów sto siedem tysięcy pięćset złotych), a zatem certyfikaty inwestycyjne serii C zostały objęte przez Spółkę zależną Emitenta w 100% wartości emisji.

Emitent jest jedynym wspólnikiem Spółki zależnej będącej nabywcą certyfikatów inwestycyjnych, posiadającym 100% akcji w kapitale zakładowym Spółki zależnej, jak i 100% głosów w ogólnej licznie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki zależnej oraz jednocześnie Spółka zależna jest jedynym inwestorem emitującego certyfikaty inwestycyjne Kredyt Inkaso II Niestandaryzowanego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego.
Wobec powyższego, wskutek tej transakcji Emitent nabył pośrednio:
– 2 565 000 (dwa miliony pięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy) certyfikatów inwestycyjnych serii C KI II NS FIZ za łączną cenę 14 107 500,00zł (czternaście milionów sto siedem tysięcy pięćset złotych).

Wartość ewidencyjna nabytych certyfikatów inwestycyjnych serii C w księgach rachunkowych Spółki zależnej, wynosi łącznie 14 107 500,00 zł (czternaście milionów sto siedem tysięcy pięćset złotych).
Transakcja nabycia certyfikatów została sfinansowana ze środków własnych Spółki zależnej.

Kryterium stanowiącym podstawę uznania nabytych aktywów za aktywa znacznej wartości jest w/w wartość nabytych certyfikatów inwestycyjnych, która przekracza 10% wartości kapitałów własnych Emitenta.