Raport nr 46/2014
19.12.2014

Zawarcie znaczącej umowy serwisowej

Zarząd Kredyt Inkaso S.A. (Emitent, Zarządzający) z siedzibą w Warszawie informuje, że w dniu 18 grudnia 2014 roku zawarł umowę serwisową z ALTUS Towarzystwem Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (Towarzystwo) działającym w imieniu i na rzecz OMEGA Wierzytelności Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego (Fundusz).

Na mocy w/w umowy Towarzystwo zleciło Zarządzającemu odpłatne zarządzanie częścią Portfela obejmującego sekurytyzowane wierzytelności nabywane przez Fundusz do tego Portfela, a także świadczenie usługi wyceny oraz usługi obsługi prawnej w zakresie dochodzenia wierzytelności. Część Portfela obejmująca sekurytyzowane wierzytelności powierzona Zarządzającemu do zarządzania obejmować będzie każdorazowo wierzytelności wskazanie w uchwale Zgromadzenia Inwestorów Funduszu.
Umowa została zawarta na czas nieokreślony.

Z tytułu zarządzania Portfelem Funduszu Zarządzający będzie otrzymywał od Towarzystwa wynagrodzenie prowizyjne uzależnione od wysokości przychodów brutto Funduszu w danym okresie rozliczeniowym, które Zarządzający w oparciu o zapisy § 2 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (…) oszacował na kwotę 14,5 mln PLN (wobec zawarcia umowy na czas nieokreślony – jako łączną wartość świadczeń za okres 5 lat).

Poza wynagrodzeniem Zarządzający zgodnie z postanowieniami Statutu Funduszu i w granicach budżetu kwartalnego określonego uchwałą Zgromadzenia Inwestorów obciąży Fundusz uzasadnionymi i należycie udokumentowanymi kosztami przechowania dokumentacji dotyczącej wierzytelności nabywanych do Portfela oraz kosztów związanych z wyceną wierzytelności, negocjowaniem i zawieraniem umów dotyczących nabycia wierzytelności do Portfela (w tym badania due diligence).

W umowie przewidziano, iż Towarzystwo ma prawo do zażądania od Zarządzającego zapłaty kary umownej w wysokości 10% średniego miesięcznego wynagrodzenia przysługującego Zarządzającego z tytułu wykonania umowy za każde działanie lub zaniechanie niezgodne z umową, statutem lub przepisami prawa, którego skutkiem jest szkoda poniesiona przez Towarzystwo lub Fundusz pod warunkiem wcześniejszego wezwania Zarządzającego do usunięcia naruszenia w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia stwierdzenia przez Towarzystwo takiego naruszenia i bezskutecznego upływu wyznaczonego terminu. Zapłata kary umownej nie wyłącza uprawnienia do dochodzenia roszczeń na zasadach ogólnych w zakresie przewyższającym kwotę otrzymanej kary umownej.

Umowa nie jest zawarta z zastrzeżeniem warunku ani terminu.

Umowa została uznana za znaczącą ze względu na fakt, iż jej wartość przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta.

Szczegółowa podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 3 oraz § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.