Raport nr 14/2018
18:13 9.03.2018

Informacja o uzupełnieniu porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 28 marca 2018 r. w związku z wnioskiem akcjonariusza Spółki; projekty uchwał

Zarząd Kredyt Inkaso S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 13/2018 informuje o wprowadzeniu – w związku ze złożonym przez akcjonariusza Spółki, tj. BEST S.A. z siedzibą w Gdyni („Akcjonariusz”), datowanym na dzień 7.03.2018 r., żądaniem („Żądanie”) uzupełnienia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, zwołanego na dzień 28.03.2018 r. zgodnie z treścią ogłoszenia dokonanego w raporcie bieżącym Spółki nr 12/2018 („NWZ”) – następujących zmian w porządku obrad NWZ, wynikających z powyższego żądania Akcjonariusza:

1)      w ramach dotychczasowego pkt 6 porządku obrad tj.  Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki wprowadzono jako podpunkt 1) treść proponowanego przez Akcjonariusza punktu oznaczonego w żądaniu numerem 1 e);

2)      w ramach dotychczasowego pkt 6 porządku obrad tj.  Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki wprowadzono jako podpunkt 2) treść proponowanego przez Akcjonariusza punktu oznaczonego w żądaniu numerem 1 f);

3)      w ramach dotychczasowego pkt 6 porządku obrad tj.  Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki wprowadzono jako podpunkt 3) treść proponowanego przez Akcjonariusza punktu oznaczonego w żądaniu numerem 1 h);

4)      w ramach dotychczasowego pkt 6 porządku obrad tj.  Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki wprowadzono jako podpunkt 4) treść proponowanego przez Akcjonariusza punktu oznaczonego w żądaniu numerem 1 g);

5)      w ramach dotychczasowego punktu 6 porządku obrad, tj. zmiany w składzie Rady Nadzorczej wyodrębniono podpunkt 5);

6)      po punkcie 6 wprowadzono, jako pkt 7, treść proponowanego przez Akcjonariusza punktu oznaczonego w Żądaniu numerem 1a);

7)      po punkcie 7 wprowadzono, jako pkt 8, treść proponowanego przez Akcjonariusza punktu oznaczonego w Żądaniu numerem 1b);

8)      po punkcie 8 wprowadzono, jako pkt 9, treść proponowanego przez Akcjonariusza punktu oznaczonego w Żądaniu numerem 1c);

9)      po punkcie 9 wprowadzono, jako pkt 10, treść proponowanego przez Akcjonariusza punktu oznaczonego w Żądaniu numerem 1d);

10)   dotychczasowy pkt. 7 Zamknięcie obrad zostaje oznaczony jako pkt. 11.

W związku z powyższym, zmieniony porządek obrad NWZ, które odbędzie się w dniu 28.03.2018 r. o godz. 11:00, w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 39A (budynek Horizon), V Piętro, 02-672 Warszawa, przedstawia się następująco:

1.  Otwarcie Walnego Zgromadzenia.

2.  Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.

3.  Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

4.  Przyjęcie porządku obrad.

5.  Wybór Komisji Skrutacyjnej.

6.  Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki, w tym:

 

1)      podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki;

2)      podjęcie uchwały w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej Spółki w drodze głosowania oddzielnymi grupami zgodnie z art. 385 § 3 KSH oraz delegowania członków Rady Nadzorczej Spółki wybranych w ramach głosowania oddzielnymi grupami do stałego, indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych;

3)      podjęcie uchwały w sprawie powołania pozostałych członków Rady Nadzorczej Spółki (w przypadku, gdy nie dojdzie do ustalenia pełnego składu Rady Nadzorczej Spółki w drodze wyboru oddzielnymi grupami);

4)      podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości dodatkowego wynagrodzenia członka Rady Nadzorczej Spółki wybranego w ramach głosowania oddzielnymi grupami oraz delegowanego do stałego, indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych;

5)      w przypadku, gdy nie dojdzie do ustalenia składu Rady Nadzorczej Spółki w trybie określonym w ppkt 1)-3) powyżej – przeprowadzenie zmian w składzie Rady Nadzorczej  w trybie zwykłym.

7. Podjęcie uchwał w sprawie zmiany Statutu Spółki poprzez uchylenie dotychczasowego tekstu Statutu Spółki i uchwalenie tekstu Statutu Spółki w nowym brzmieniu.

8.  Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki.

9.    Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Karolowi Maciejowi Szymańskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016/2017.

10.     Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 11/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 29 września 2016 r. w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia członka Rady Nadzorczej Spółki wybranego w ramach głosowania oddzielnymi grupami oraz delegowania do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych, poprzez ustalenie wskazanego wynagrodzenia w wyższej wysokości.

11.  Zamknięcie obrad.

Wobec uzupełnienia porządku obrad NWZ, Spółka przedstawia w formie załącznika do niniejszego raportu projekty uchwał NWZ do poszczególnych punktów zmienionego porządku obrad NWZ, z uwzględnieniem projektów odnoszących się do punktów zgłoszonych przez Akcjonariusza.

Informacje dotyczące NWZ i materiały dla akcjonariuszy, w tym opis procedur dotyczących uczestniczenia w Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu a także uzupełnione formularze do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika są dostępne na stronie internetowej www.kredytinkaso.pl.

Pliki do pobrania