Raport nr 13/2015
22.05.2015

Wprowadzenie do obrotu na ASO (Catalyst) obligacji na okaziciela serii X

Zarząd Kredyt Inkaso S.A. z siedzibą w Warszawie informuje o podjęciu przez Zarząd BondSpot S.A., Uchwały nr 86/15 Zarządu BondSpot S.A. z dnia 22 maja 2015 r. wprowadzającej do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst 69.000 (sześćdziesiąt dziewięć tysięcy) obligacji na okaziciela serii X spółki Kredyt Inkaso S.A., o łącznej wartości nominalnej 69.000.000 zł (sześćdziesiąt dziewięć milionów złotych) i jednostkowej wartości nominalnej 1.000 (jeden tysiąc złotych). Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
O terminie pierwszego notowania obligacji na ASO Spółka poinformuje odrębnym raportem.