Raport nr 95/2016
10:51 16.12.2016

Objęcie obligacji wyemitowanych przez podmiot zależny

Zarząd Kredyt Inkaso S.A. („Emitent”, „Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 16 grudnia 2016 r. nabył znaczne aktywa finansowe poprzez objęcie w ramach emisji prywatnej 260 sztuk imiennych, niezabezpieczonych obligacji odsetkowych serii F01 o wartości 100 000 zł każda, oraz o łącznej wartości nominalnej 26 000 000 zł (dwadzieścia sześć milionów złotych) („Obligacje”). Obligacje wyemitowane zostały przez podmiot zależny tj. Kredyt Inkaso Portfolio Investments (Luxembourg) S.A. z siedzibą w Luksemburgu („Spółka Zależna”).

Objęte Obligacje zostały wyemitowane na okres 4 lat z terminem wykupu na dzień 16 grudnia 2020 r., oprocentowane WIBOR 6M + 4% w skali roku. Odsetki są płatne w okresach półrocznych. Pozostałe warunki umowy subskrypcyjnej nie odbiegają od standardów rynkowych stosowanych w umowach tego typu.

Celem emisji jest pozyskanie finansowania na zakup przez Spółkę Zależną certyfikatów inwestycyjnych niestandaryzowanego sekurytyzacyjnego funduszu inwestycyjnego zamkniętego, o czym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 94/2016 z dnia 13 grudnia 2016 r., a także na sfinansowanie bieżącej działalności oraz na spłatę bieżących zobowiązań Spółki Zależnej. Prawem właściwym dla emisji Obligacji jest prawo luksemburskie.

Na dzień objęcia Obligacji ich wartość ewidencyjna w księgach rachunkowych Emitenta wynosi 26 000 000 zł (dwadzieścia sześć milionów złotych). Źródłem finansowania przez Emitenta nabytych aktywów finansowych są środki własne Emitenta pozyskane z emisji obligacji, o których Spółka informowała w raportach bieżących nr 72/2016, 77/2016, 81/2016, 82/2016, 85/2016, 89/2016 oraz 90/2016.

Emitent jest jedynym akcjonariuszem Spółki Zależnej będącej emitentem Obligacji, posiadającym 100% akcji w jej kapitale zakładowym jak i 100% głosów w ogólnej licznie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki Zależnej a ponadto Pan Paweł Szewczyk będący Prezesem Zarządu Emitenta pełni jednocześnie funkcję Dyrektora Klasy A Spółki Zależnej.