Raport nr 9/2018
17:09 22.02.2018

Informacja o wniesieniu przez członka Rady Nadzorczej Spółki pozwu przeciwko Spółce o uchylenie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 27 września 2017 r.

Zarząd Kredyt Inkaso S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, że Spółka powzięła w dniu dzisiejszym wiedzę o wniesieniu przez członka Rady Nadzorczej Spółki – Pana Karola Szymańskiego („Powód”), pozwu z dnia 27 października 2017 r. do Sądu Okręgowego w Warszawie, XVI Wydział Gospodarczy przeciwko Spółce, w którym Powód dochodzi uchylenia uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 27 września 2017 r. („ZWZ”), tj. uchwały nr 10/2017 w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy rozpoczynający się 1 kwietnia 2016 r. i kończący się 31 marca 2017 r.

O treści ww. uchwały ZWZ Emitent informował w raporcie bieżącym nr 49/2017 z dnia 27 września 2017 r.

Spółka uznaje żądanie zawarte w ww. pozwie za bezzasadne i zamierza przeciwstawiać się mu, czynnie uczestnicząc w postępowaniu sądowym (szczegółowe odniesienie się Spółki do twierdzeń Powoda nastąpi w stosownej odpowiedzi na ww. pozew).