Raport nr 29/2017
18:42 30.05.2017

Powołanie osoby nadzorującej

Zarząd Kredyt Inkaso S.A. („Emitent”, „Spółka”) działając w oparciu o § 5 ust. 1 pkt 22 i § 28 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, poz. 259 ze zmianami), informuje, że Rada Nadzorcza na posiedzeniu w dniu dzisiejszym tj. 30 maja 2017 roku powołała Pana Bogdana Dzudzewicza w skład Rady Nadzorczej Emitenta i powierzyła mu funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej. Powołanie nastąpiło w trybie kooptacji.

Powołanie nowego członka Rady Nadzorczej było konsekwencją rezygnacji Pana Tomasza Karpińskiego, o czym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 26/2017 z dnia 16 maja 2017 r.

Zgodnie z oświadczeniem złożonym Spółce Pan Bogdan Dzudzewicz:
-nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności KREDYT INKASO S.A.,
-nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej wobec KREDYT INKASO jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej,
-nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej wobec KREDYT INKASO jako członek jej organu,
-nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie Ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Życiorys Pana Bogdana Dzudzewicza stanowi załącznik do niniejszego raportu.