Raport nr 43/2018
18:27 6.09.2018

Zawarcie umów spełniających łącznie kryterium umowy znaczącej przez spółkę zależną Emitenta

 

Zarząd Kredyt Inkaso S.A. (Emitent, Spółka) informuje, że jednostka zależna Emitenta Kredyt Inkaso I Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty („Fundusz”) zawarła w dniu dzisiejszym tj. 6 września 2018 roku umowę przelewu wierzytelności („Umowa”) z Wonga.pl sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („Wonga”), w wyniku czego łączna wartość zawartych umów w okresie ostatnich 12 miesięcy osiągnęła wartość 26,21 mln PLN.

Umowa przewiduje przeniesienie na Fundusz wierzytelności o wartości nominalnej wynoszącej 6,77 mln PLN za kwotę rozliczenia około 1,25 mln PLN. Pakiet obejmuje niezabezpieczone wierzytelności z tytułu pożyczek gotówkowych w stosunku do osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej.

Umowa przewiduje przelew wierzytelności pod warunkiem uiszczenia całości ceny przez Fundusz.

Kryterium uznania umów za znaczące jest przekroczenie progu istotności uznawanego przez Spółkę biorąc pod uwagę sumę umów zawartych z danym kontrahentem w okresie krótszym niż 12 miesięcy.

Pliki do pobrania