Raport nr 31/2019 K
12:20 23.07.2019

Korekta raportu bieżącego nr 31/2019 z dnia 4 lipca 2019 r.

Zarząd Kredyt Inkaso S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w treści raportu bieżącego nr 31/2019 z 4 lipca 2019 r. („Raport”) została pominięta na skutek oczywistej omyłki informacja na temat odstąpienia od głosowania nad punktami 7 podpunkt 2), 3), 4) oraz 5) porządku obrad na wniosek akcjonariusza Spółki – BEST S.A.

 

Wobec powyższego, prawidłowa treść Raportu brzmi następująco:

 

Zarząd Kredyt Inkaso S.A. („Emitent”, „Spółka”) działając w oparciu o § 19 ust. 1 pkt 6, 7, 8, 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących
i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 poz. 512 i 685), w załączeniu przesyła treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
po przerwie w dniu 4 lipca 2019 r., oraz treść projektów uchwał, które były poddane pod głosowanie, a nie zostały podjęte.

Pełnomocnik akcjonariusza reprezentujący BEST S.A. zgłosił sprzeciw do uchwały nr 1/2019. 

Sprzeciw został wpisany do protokołu obrad z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

W związku z powierzeniem profesjonalnemu podmiotowi organizacji przebiegu Walnego Zgromadzenia w zakresie obsługi głosowania oraz obliczania liczby głosów przy wykorzystaniu urządzeń komputerowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Kredyt Inkaso S.A. odstąpiło od wyboru Komisji Skrutacyjnej.

Ponadto, w związku z wnioskiem pełnomocnika akcjonariusza BEST Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Kredyt Inkaso S.A. odstąpiło od głosowania nad pkt 7 podpunkt 2), 3), 4) oraz 5) porządku obrad.

Pliki do pobrania