Raport nr 13/2011
22.02.2011

Ustalenie tekstu jednolitego Statutu Spółki

Zgodnie z § 38 ust. 1 pkt 2 lit b Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. Nr 33, poz. 259 ze zm.) Zarząd Kredyt Inkaso S.A. informuje, że w dniu 21 lutego 2011 r. ustalił tekst jednolity Statutu Spółki uwzględniając zapisy uchwały § 4 uchwały Zarządu Kredyt Inkaso SA nr 9/01/2011w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze subskrypcji prywatnej akcji serii G z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, w sprawie dematerializacji oraz ubiegania sie o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii G i praw do akcji serii G oraz zmiany Statutu z dnia 26 stycznia 2011 r. (zmieniono § 3 ust. 1 Statutu przez zmianę jego brzmienia oraz dodanie w ust. 1 lit. f).

W załączeniu tekst jednolity Statutu Spółki.