Raport nr 49/2015
28.10.2015

Informacja o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Kredyt Inkaso S.A. oraz projekty uchwał

Zarząd Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 399 § 1 oraz art. 4021 § 1 Kodeksu spółek handlowych a także § 7 ust. 4 Statutu Spółki, niniejszym zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna, które odbędzie się w dniu 30 listopada 2015 r., godz. 11:00, w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 39a, WEJŚCIE A, V PIĘTRO, 02 – 672 Warszawa.

Opis procedur dotyczących uczestniczenia w Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu wraz ze wskazaniem, gdzie i w jaki sposób można uzyskać pełny tekst dokumentacji, która będzie przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu, porządek obrad oraz projekty uchwał zawierają załączniki do niniejszego raportu.

Informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia i materiały dla akcjonariuszy będą dostępne na stronie internetowej www.kredytinkaso.pl.