Raport nr 12/2009
26.05.2009

Zawiadomienie o nabyciu akcji

Zarząd Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna informuje, że w dniu 25 maja 2009 r. otrzymał od Renale Management Limited z siedzibą w Limassol (Cypr) na podstawie przepisu art. 69 ustawy z dnia 29.07.2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. nr 184, poz. 1539 ze zmianami) zawiadomienie następującej treści:

„ZAWIADOMIENIE

W oparciu o art. 69 ustawy z dnia 29.07.2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. nr 184, poz. 1539 ze zmianami) spółka Renale Management Limited z siedzibą w Limassol zawiadamia, że:

W wyniku transakcji pakietowej posesyjnej zwartej na GPW w Warszawie w dniu 19 maja 2009 r. Spółka nabyła 600.000 (sześćset tysięcy) sztuk akcji spółki Kredyt Inkaso S.A. z siedzibą w Zamościu;

Przed zmianą Spółka nie posiadała żadnych akcji Kredyt Inkaso S.A.;

Aktualnie po zawarciu transakcji Spółka posiada 600.000 sztuk akcji Kredyt Inkaso S.A., co stanowi 10,92% kapitału zakładowego Emitenta. Akcje te uprawniają do wykonywania 600.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 10,92% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.

Ponadto Spółka informuje, że jest podmiotem zależnym od Agnieszki Buchajskiej i do nabycia akcji będących przedmiotem niniejszego zawiadomienia doszło od podmiotu wchodzącego w skład tej samej grupy kapitałowej, w wyniku czego ma zastosowanie art. 75 ust. 3 pkt 2 ustawy o ofercie.”

Podstawa prawna:
Art. 70 pkt 1 ustawy z dnia 29.07.2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. nr 184, poz. 1539 ze zmianami).

Artur Górnik – Prezes Zarządu