Raport nr 9/2012
6.03.2012

Nabycie certyfikatów inwestycyjnych Kredyt Inkaso II Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego przez Spółkę zależną Emitenta – Kredyt Inkaso Portfolio Investments (Luxembourg) Société Anonyme (S.A.)

Zarząd Spółki Kredyt Inkaso S.A. z siedzibą w Warszawie (Emitent) informuje, że w dniu dzisiejszym Emitent nabył przez swoją Spółkę zależną aktywa znacznej wartości.
Spółka zależna Emitenta o nazwie – Kredyt Inkaso Portfolio Investments (Luxembourg) S.A. z siedzibą w Luksemburgu (Spółka zależna), nabyła certyfikaty inwestycyjne nowo utworzonego funduszu, tj. Kredyt Inkaso II Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z wydzielonymi subfunduszami z siedzibą w Warszawie (KI II NS FIZ) utworzonego przez Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska S.A. z siedzibą w Warszawie („TFI”). Jak wynika z odpisu postanowienia sądu rejestrowego doręczonego TFI w dniu 5 marca 2012 r. KI II NS FIZ został wpisany do rejestru funduszy inwestycyjnych przez Sąd Okręgowy w Warszawie w dniu 1 marca 2012 r.
Spółka zależna objęła następujące certyfikaty:
1) 2 000 Certyfikatów Inwestycyjnych serii A o wartości nominalnej 100 zł każdy i łącznej wartości 200 000 zł związanych z Subfunduszem KI 1 (opłacone w całości);
2) 2 000 Certyfikatów Inwestycyjnych serii A o wartości nominalnej 100 zł każdy i łącznej wartości 200 000 zł związanych z Subfunduszem KI 2 (opłacone w całości);
3) 540 000 Certyfikatów Inwestycyjnych serii B o wartości nominalnej 100 zł każdy i łącznej wartości 54 000 000 zł związanych z Subfunduszem KI 1 (pierwotnie opłacone do kwoty 270 000 zł, a brakująca wpłata na pokrycie Certyfikatów Inwestycyjnych serii B w kwocie 53 730 000 zł dokona została w dniu 6 marca 2012 r.)
Spółka zależna Emitenta objęła certyfikaty inwestycyjne w łącznej ilości 544 000 i łącznej wartości 54 400 000 zł, co stanowi 100% wszystkich certyfikatów II Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego.
Emitent jest jedynym wspólnikiem Spółki zależnej będącej nabywcą certyfikatów inwestycyjnych, posiadającym 100% akcji w kapitale zakładowym Spółki zależnej jak i 100% głosów w ogólnej licznie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki zależnej oraz jednocześnie Spółka zależna jest jedynym inwestorem emitującego certyfikaty inwestycyjne Kredyt Inkaso II Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z wydzielonymi subfunduszami, tj. Subfunduszem KI 1 oraz Subfunduszem KI 2.
Wobec powyższego, wskutek tej transakcji Emitent nabył pośrednio:
– 544 000 (pięćset czterdzieści cztery tysiące) certyfikatów inwestycyjnych serii A i serii B KI II NS FIZ za cenę 54 400 000,00 zł (pięćdziesiąt cztery miliony czterysta tysięcy złotych).
Wartość ewidencyjna nabytych certyfikatów inwestycyjnych serii A i serii B w księgach rachunkowych Spółki zależnej, wynosi łącznie 54 400 000,00 zł (pięćdziesiąt cztery miliony czterysta tysięcy złotych).
Transakcja nabycia certyfikatów została sfinansowana ze środków własnych Spółki zależnej pochodzących z emisji obligacji serii G, serii H oraz serii I.
Kryterium stanowiącym podstawę uznania nabytych aktywów za aktywa znacznej wartości jest w/w wartość nabytych certyfikatów inwestycyjnych, która przekracza 10% wartości kapitałów własnych Emitenta.