Raport nr 52/2017
20:23 6.10.2017

Istotne zmiany wysokości szacunkowych wpłat z tytułu wierzytelności w drugim kwartale roku obrotowego 2017/2018

Kredyt Inkaso S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”), informuje, że prace związane z przygotowaniem skonsolidowanego raportu za pierwsze półrocze roku obrotowego 2017/2018 wykazały istotne zmiany w pozycji wysokości szacunkowych wpłat z tytułu wierzytelności nabytych przez Grupę Kapitałową Emitenta w porównaniu z analogicznym okresem w roku obrotowym 2016/2017.

Wspomniane istotne zmiany przedstawiają się następująco:

Wysokość szacunkowych wpłat dłużników z tytułu obsługi portfeli nabytych przez Grupę Kapitałową Emitenta („Spłaty Wierzytelności”) w II kwartale roku obrotowego 2017/18 wyniosły 43,6 mln zł, podczas gdy w II kwartale roku obrotowego 2016/17 wyniosły 34,8 mln zł. Raportowana szacunkowa zmiana wysokości Spłat Wierzytelności, w w/w okresach II kwartału polega na wzroście o25,3%.

Ponadto Spłaty Wierzytelności w I półroczu roku obrotowego 2017/18 wyniosły szacunkowo około 85,3 mln zł, podczas gdy w I półroczu roku obrotowego 2016/17 wyniosły 68,9 mln zł. Raportowana szacunkowa zmiana wysokości Spłat Wierzytelności w w/w okresach I półrocza polega na wzroście o 23,8%.

Wysokość wpłat od dłużników wpływa bezpośrednio (chodź nie jako jedyny czynnik), na kształtowanie się wysokości przychodów netto, a w konsekwencji na zysk netto oraz na generowaną przez Spółkę EBITDA gotówkową.

Wysokość wpłat dłużników jest pochodną m.in.: (i) efektywności operacyjnej Emitenta, (ii) wielkości obsługiwanego portfela wierzytelności oraz (iii) sytuacji ekonomicznej dłużników. Wyższe wpłaty dłużników wynikają z trendu wzrostowego w odniesieniu do powyższych czynników.