Raport nr 19/2019
16:23 10.05.2019

informacja o uzupełnieniu porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 30 maja 2019 r. w związku z wnioskiem akcjonariusza Spółki; projekty uchwał

Zarząd Kredyt Inkaso S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 18/2019 informuje o wprowadzeniu – w związku ze złożonym przez akcjonariusza Spółki, tj. BEST S.A. z siedzibą w Gdyni („Akcjonariusz”), datowanym na dzień 9.05.2019 r., żądaniem („Żądanie”) uzupełnienia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, zwołanego na dzień 30.05.2019 r. zgodnie z treścią ogłoszenia dokonanego w raporcie bieżącym Spółki nr 15/2019 („NWZ”),następujących zmian w porządku obrad NWZ, wynikających z powyższego żądania Akcjonariusza:

1)      do dotychczasowego punktu 6 dodano alternatywny projekt uchwały;

2)      po punkcie 6 wprowadzono, jako pkt 7, treść proponowanego przez Akcjonariusza punktu oznaczonego w Żądaniu numerem II;

 

 

W konsekwencji uzupełnień, o których mowa powyżej, odpowiedniemu przesunięciu uległa numeracja dotychczasowych punktów porządku obrad NWZ.

 

W związku z powyższym, zmieniony porządek obrad NWZ, które odbędzie się w dniu 30.05.2019 r. o godz. 11:00, w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 39A (budynek Horizon), V Piętro, 02-672 Warszawa, przedstawia się następująco:

 

1.       Otwarcie Walnego Zgromadzenia.

2.       Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.

3.       Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

4.       Przyjęcie porządku obrad.

5.       Wybór Komisji Skrutacyjnej.

6.       Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na transakcje powodujące obciążenie aktywów Spółki lub innych podmiotów z grupy kapitałowej Spółki w związku z emisją przez Spółkę obligacji serii F1.

7.       Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki poprzez uchylenie dotychczasowego tekstu Statutu Spółki i uchwalenie tekstu Statutu Spółki w nowym brzmieniu.

8.       Zamknięcie obrad.

 

Wobec uzupełnienia porządku obrad NWZ, Spółka przedstawia w formie załącznika do niniejszego raportu projekty uchwał NWZ do poszczególnych punktów zmienionego porządku obrad NWZ, z uwzględnieniem projektów odnoszących się do punktów zgłoszonych przez Akcjonariusza.

 

Informacje dotyczące NWZ i materiały dla akcjonariuszy, w tym opis procedur dotyczących uczestniczenia w Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu a także uzupełnione formularze do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika są dostępne na stronie internetowej www.kredytinkaso.pl.

 

Pliki do pobrania