Raport nr 91/2016
15:40 29.11.2016

Informacja o udzieleniu zabezpieczenia roszczenia akcjonariusza Spółki o stwierdzenie nieważności, ewentualne uchylenie niektórych uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Zarząd Kredyt Inkaso S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, iż w dniu dzisiejszym tj. 29 listopada 2016 r. uzyskał informację o wydaniu w dniu 21 listopada 2016 r. postanowienia Sądu Okręgowego w Warszawie, XVI Wydział Gospodarczy („Postanowienie”) o udzieleniu, na złożony w dniu 27 października 2016 r. wniosek akcjonariusza Spółki – BEST S.A. z siedziba w Gdyni („Akcjonariusz”), zabezpieczenia roszczenia Akcjonariusza przeciwko Spółce o stwierdzenie nieważności, ewentualnie o uchylenie uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 03 października 2016 r. nr 12/2016, 13/2016, 15/2016 oraz 16/2016 (Akcjonariusz głosował przeciwko Uchwałom oraz zgłosił do nich sprzeciw) („Uchwały”), poprzez wstrzymanie wykonania:

1) Uchwały nr 12/2016 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Kredyt Inkaso S.A. i jednostkowego sprawozdania finansowego Kredyt inkaso S.A. za rok obrotowy rozpoczynający się 1 kwietnia 2015 r. i kończący się 31 marca 2016 r., oraz

2) Uchwały nr 13/2016 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Kredyt Inkaso S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Kredyt Inkaso S.A. za rok obrotowy rozpoczynający się 1 kwietnia 2015 r. i kończący się 31 marca 2016 r.

oraz o oddaleniu wniosku w pozostałym zakresie tj.: o wstrzymanie wykonania Uchwał nr 15/2016 i nr 16/2016 w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków
Z treści uzasadnienia Postanowienia wynika m.in., że w ocenie Sądu:

(i) brak jest materiału procesowego, z którego wynika, że Uchwały mogą być nieważne;
(ii) we wniosku Akcjonariusza uprawdopodobnione zostało istnienie roszczenia o uchylenie Uchwał nr 12/2016 i 13/2016, przy użyciu środków dowodowych wskazujących okoliczność, że Spółka mogła dopuścić się nieprawidłowości w rozliczeniu należności podatkowych z tytułu umowy subpartycypacji, zaś działania te mogły spowodować zaniżenie zobowiązania podatkowego spółki, a to z kolei wpłynęło na odpowiednio fałszywe – wyższe wyniki finansowe zaprezentowane przez obowiązanego za rok obrotowy 2015/2016;
(iii) uprawdopodobnił interes prawny w uzyskaniu zabezpieczenia roszczenia w zakresie uchylenia Uchwał nr 12/2016 i 13/2016.

W ocenie Emitenta Postanowienie jest bezzasadne, podobnie jak i ww. roszczenia Akcjonariusza. Podkreślenia wymaga, że Sąd wydając postanowienie oparł się na twierdzeniach Akcjonariusza, który przedstawił wyłącznie argumentację na poparcie własnych ww. roszczeń. Emitent zamierza w stosownym terminie złożyć zażalenie na Postanowienie, jak również w dalszej kolejności przeciwstawiać się ww. roszczeniom Akcjonariusza w sposób prawem przewidziany.

Wobec faktu jednak, że rozstrzygnięcia zawarte w Uchwałach nr 12/2016 i 13/2016 polegały na jednorazowej czynności zatwierdzenia stosownych sprawozdań jako formalnych dokumentów Spółki, istnieją wątpliwości, jakie konkretne skutki prawne wywołuje orzeczone w Postanowieniu wstrzymanie wykonania Uchwał. Zdaniem Spółki, zasadne będzie ze względów ostrożnościowych przyjęcie założenia, że udzielone Postanowieniem zabezpieczenie oznacza, że Spółka i jej organy powinny powstrzymać się od podejmowania czynności wymagających dla ich skuteczności uwzględnienia faktu zatwierdzenia sprawozdań, których dotyczą Uchwały. W szczególności należy to odnosić do kwestii realizacji uprawnień członków Zarządu Spółki wynikających z przyjętego programu motywacyjnego, w zakresie w jakim podstawą wypłaty świadczeń są dane finansowe ujęte w zatwierdzonym sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2015/2016. Niezależnie od powyższych okoliczności, Spółka zwraca uwagę, że sprawozdania objęte Uchwałami zostały już, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie wymogami prawa, złożone do Krajowego Rejestru Sądowego.