Raport nr 56/2021
14:51 22.10.2021

Rejestracja obligacji serii H1 w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych.

Zarząd Kredyt Inkaso S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”)  informuje, że dzisiaj powziął wiadomość o publikacji w dniu 22 października 2021 r. komunikatu nr 1083/2021 Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) o rejestracji z dniem 22 października 2021 r. 49 701 sztuk obligacji na okaziciela serii H1 („Obligacje”), każda o wartości nominalnej 100 PLN. Obligacje posiadają kod ISIN PLO111400035.

Emisja Obligacji nastąpiła w ramach prospektu podstawowego zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 26 sierpnia 2021 r. i sporządzonego przez Spółkę w związku z publicznym programem emisji obligacji o wartości nominalnej do 150.000.000 złotych oraz w oparciu o ostateczne warunki emisji Obligacji opublikowane w dniu 4 października 2021 r.

Pliki do pobrania